Hotărârea nr. 337/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4,5,6 si a Anexelor 2 si 3 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4,5,6 si a Anexelor 2 si 3 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a

indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80538/07.08.2018 întocmit de către Directia Implementare SIDU;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 337 din 10 august 2018

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea parțiala a art. 4 din din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” si acesta va avea urmatorul continut:

“ Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie conform Anexei 1 din prezenta hotarare“ ;

Art. 2. Se aprobă modificarea art.5 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico -economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” si acesta va avea urmatorul continut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” , în cuantum de 13.312.194,47 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului din Anexa nr.2 la prezenta hotarare ;

Art.3. Se aproba modificarea art. 6 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico -economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” si acesta va avea urmatorul continut:

“Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 265.995,06 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” conform surselor de finanțare ale proiectului din Anexa nr. 2 la prezenta hotarare;

Art. 4. Celelalte articole din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” respectiv art.1,2,3,partial 4,7,8,9 raman neschimbate ;

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Implementare

Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului - Județul Iași;

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 337 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1 la Hotararea de Consiliu Local nr. 337/10.08.2018

privind modificarea art. 4,5,6 si a Anexelor 2 si 3 din HCL nr.368/15.11.2016 privind modificarea art. 4,5,6 si a Anexelor 2 si 3 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

f

I.Valoarea conform devizului general al investiției “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” este:

Nr. Crt.

Denumirea

capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

11.082,074

2.501,597

2.081,325

13.163,399

2.971,422

din care C+M

7.885,981

1.780,131

1.498,337

9.384,317

2.118,357

Cursul de referință este de 4.43 lei/euro.

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul 1=2.418,145    mii    Lei    fără TVA    din care C+M 1.797,551 mii    Lei fără TVA

Anul 2=4.067,979    mii    Lei    fără TVA    din care C+M 3.523,615 mii    Lei fără TVA

Anul 3=3.632,341    mii    Lei    fără TVA    din care C+M 1.601,206 mii    Lei fără TVA

La care se adaugă:

o 963,609 mii Lei fără TVA (cheltuieli diverse și neprevăzute)

3.    Durata de realizare - 31 de luni-din care 24 luni - execuție lucrări.

4.    Capacități (în unități fizice și valorice)

-    1 biblioteca Societatea de Medici si Naturalisti

-    1 sala de conferinte Societatea de Medici si Naturalisti

-    3    sali expozitii mamifere

-    2    sali colectii stiintifice

-    1    sala expozitie pasari

-    1    sala expozitie nevertebrate    inferioare

-    1    sala expozitie nevertebrate    si    insecte

1 sala expoziție mineralogie - paleontologie 1 sala cu caracter istoric “Alexandru Ioan Cuza

5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Suprafața totală de teren = 2933 mp.

DATE ȘI INDICATORI:

P.O.T.EXISTENT= 29,04%

C.U.T.EXISTENT = 0,93 P.O.T.PROPUS = 29,04%

C.U.T.PROPUS = 0,93

Categoria de importanță este « B » conform HG 766/1997.

Constructia are gradul II rezistenta la foc conform Normativ P118/1999.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, ADRIAN FLORIN BOCA