Hotărârea nr. 336/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași"


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 79996/06.08.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Având în vedere Ordinul nr. 4496/11.04.2018 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea

C - Iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene

nr.27/08.01.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate nr.77743/2018 pentru proiectul ”Reabilitare/ modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași";

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate și Devizul general pentru proiectul ”Reabilitare/ modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași", conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare/extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași", conform Anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției

Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare si Instituției Prefectului - Județul Iași;

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 336 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 336 din 10 august 2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași"

Indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași":

A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 18,837,777.56 lei fara TVA, respectiv 22,416,955.29 lei cu TVA,

din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 17,227,163.84 lei fara TVA, respectiv, 20,500,324.97 lei cu TVA.

B. Indicatori fizici:

1. Număr corpuri de iluminat cu led = 3346 bucăți;

2. Număr module telegestiune punct luminos = 3380 bucăți;

3. Număr stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice = 41 bucăți;

4. Număr puncte de aprindere = 287 bucăți;

5. Sistem de telegestiune = 1 bucata.

C. Grafic esalonare investiție:

9

Durata = 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

4 / 4 la H.C.L. nr. 336 din 10 august 2018