Hotărârea nr. 335/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80020/ 06.08.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Având în vedere Ordinul nr. 4496/11.04.2018 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea

C - Iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene

nr.27/08.01.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași", în cuantum de 22.416.955,29 lei (inclusiv TVA) .

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 376.755,55 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași".

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de

iluminat public în Municipiul Iași", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Iași.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai CHIRICA, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași .

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare si Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 335 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 335 din 10 august 2018