Hotărârea nr. 334/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” si a includerii obiectivului in lista de investitii a Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investitii „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” si a includerii obiectivului in lista de investitii a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80528/07.08.2018 întocmit de către Directia Implementare SIDU;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investitii „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” .

Art. 2. Se aprobă includerea obiectivului „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” in lista de investitii a

Municipiului Iasi cu o valoare estimata de 2.100.000 din care 2.000.000 lei reprezinta finantare de la bugetul de stat si 100.000 lei de la bugetul local.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Implementare SIDU; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 334 din 10 august 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 334 din 10 august 2018