Hotărârea nr. 332/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Iaşi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătății – lider de proiect şi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Direcția de Sănătate Publică Iași, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Judeţul Iaşi, U.A.T. Municipiul Pașcani


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în

regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iași și Ministerul Sănătății - lider de proiect și Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul

de Psihiatrie Socola, Direcția de Sănătate Publică Iași, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași, U.A.T. Municipiul Pașcani

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80.188/07.08.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului

Operațional 2014-2020 - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, cod apel POR 420/8, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1. - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale, la servicii prestate de comunități; Operațiunea 8.1. A Ambulatorii (apel de proiecte nefinalizate);

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități - apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operatiunea 8.1.A - Ambulatorii;

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Iași și Ministerul Sănătății - lider de proiect, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Direcția de Sănătate Publică Iași, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 1);

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”, în cuantum de 13.909.666,07 lei (inclusiv T.V.A.);

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 880,13 lei, reprezentând cofinanțarea activităților proprii asumate din cadrul proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”;

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetele proprii ale membrilor parteneriatului: Ministerul

Sănătății - lider de parteneriat, U.A.T. Municipiul Iași, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Direcția de Sănătate Publică Iași, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani;

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași și al Partenerului.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului - Județul Iași;

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 332 din 10 august 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

18

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Domnul consilier local Ghizdovăț Vlad nu participă la vot.

ACORD DE PARTENERIAT

nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași

Art. 1. Părțile

1.MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024,

București, codul fiscal 4266456, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății::

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată : ........................ Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului:

•    Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare

:........................Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : .................................

2.    U.A.T JUDEȚUL IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod poștal 700075, codul fiscal 4540712, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin Dr. Ing. Maricel POPA, în calitate de Președinte,

•    Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene: FEDR,

RO20TREZ40621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent; RO64TREZ40621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; RO11TREZ40621A480103XXXX - Prefinanțare,

deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

3.    U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, judetul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr 11, cod poștal 700064, cod fiscal 4541580, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin dl. Mihai CHIRICA, în calitate de Primar,

•    Contul de disponibilitati (cod IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plată: RO40TREZ406504102X023283, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Conturile de venituri (cod IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare: FEDR, Cod IBAN:

RO20TREZ40621A480101XXXX- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO64TREZ40621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; RO11TREZ40621A480103XXXX - Prefinanțare, deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofmanțării de la bugetul de stat: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

4.    SPITALUL CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI, cu sediul in municipiul Iași, județul Iași, B-dul Carol I, nr.50, tel 0332/409 876, fax 0232/211 752, codul fiscal 4540895, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin Dl. Bogdan - Sergiu COJOCARU, in calitate de Manager,

•    Conturile de venituri (cod IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare :RO43TREZ40621F480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO87TREZ40621F480102XXXX- Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO38TREZ40621F427000XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

5.    SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI, cu sediul in municipiul Iași, județul Iași, Strada Ateneului nr. 2, tel 0232/473020, fax 0232/473676, codul fiscal 4540810, având calitatea de Partener 5, reprezentat legal prin Dr. Lucian EVA, in calitate de Manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO68TREZ406504102X025204, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO43TREZ40621F480101XXXX, Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent RO87TREZ40621F480102XXXX, Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO38TREZ40621F427000XXXX Subvenții bugetul de stat,

deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

6.    INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE, cu sediul în municipiul Iași, județul Iasi, str.G-ral Henry Mathias Berthelot nr.2-4, codul fiscal 29067408, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal de dna. Mirela GROSU, în calitate de manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO48TREZ4065040XXX021986,deschis la Trezoreria Municipiului Iași, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iași, județul Iași.

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO68TREZ40620F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO15TREZ40620F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO59TREZ40620F480103XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

RO63TREZ40620F427000XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020,

deschise la Trezoreria Municipiului Iași, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iași, județul Iași.

7. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE ,,SOCOLA,, IASI, cu sediul în municipiul Iași, județul Iasi, Șos. Bucium, nr.36, codul fiscal 4541165, având calitatea de Partener 7, reprezentat legal de dl. Ovidiu Gabriel OPRISANU, în calitate de manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO78TREZ406504101X025202, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Conturile de venituri (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

FEDR,

RO68TREZ40620F480101XXXX    - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO15TREZ40620F480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; RO59TREZ40620F480103XXXX - Prefinanțare,

deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri (codul IBAN), în care se virează sumele aferente subvențiilor de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 : RO63TREZ40620F427000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

8.    U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI, cu sediul în: municipiul Pașcani, județul Iași, strada Stefan cel Mare, nr. 16, cod postal 705200, cod fiscal 4541360, avân calitatea de Partener 8, reprezentat legal de dl Ing. Dumitru PANTAZI, în calitate de Primar,

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO65TREZ40721F480101XXXX - FEDR, sume primite in contul plaților efectuate in anul curent,

RO12TREZ40721F480102XXXX, sume primite in contul plaților efectuate in anii anteriori, RO56TREZ40721F480103XXXX-prefinantare, R087TREZ40721A460400XXXX - alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași.

9.    SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI, cu sediul în municipiul Pașcani, județul Iași, str.Grădiniței, nr.5, codul fiscal 4701371, având calitatea de Partener 9, reprezentat legal de dl. Costică PÂNZARU, în calitate de manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO86TREZ407504102X003196, deschis la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași.

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO86TREZ407504102X003196 - Disponibil al institutiilor publice din administratia publica locala aferenta decontarii cererilor de plata pentru perioada de programare 2014-2020, conform O. U.G.40/2015;

RO60TREZ40721F427000XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor finantete din F.E.N. postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020; RO65TREZ40721F480101XXXX - FEDR, sume primite in contul platilor efectuate in anul curent;

RO12TREZ40721F4801O2XXXX - FEDR, sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

RO56TREZ40721F4801O3XXXX FEDR, prefinantare;

RO13TREZ40721F460400XXXX - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 201 4-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași.

10. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI cu sediul in Iasi , str. V. Conta nr.2-4, telefon nr.0232/271687, fax nr. 0232/278228, cod fiscal 4981352, avand calitatea de Partener 10, reprezentată prin Director Executiv Dr. Liviu Stafie,

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO45TREZ40620A480101XXXX- ” (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”,

RO89TREZ40620A480102XXXX - (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”,

RO39TREZ40620E427000XXXX “ Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 20142020,

deschise la Trezoreria Municipilului Iasi adresa: Strada Anastasie Panu, nr.26, Municipilul Iasi , judetul Iasi.

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Județul Iași, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

ORGANIZAȚIA

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

ACTIVITĂȚI/SUBACTIVITĂȚI

VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)

Activitatea de management a proiectului -persoana nominalizata din cadrul Ministerului Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate

Transmite un anunt de presa la inceperea si la finalizarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    0,00

Ministerului Sanatatii

A2. Servicii de informare si publicitate necesare    7.140,00

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si    7.140,00

publicitate

U.A.T JUDEȚUL IAȘI (Partener 2)

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul U.A.T. Județul Iași va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    0,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    0,00

judetului Iasi

U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI (Partener 3)

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul U.A.T. Municipiul Iași va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    44.006,36

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    44.006,36

judetului Iasi

SPITALUL CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI (Partener 4)

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul SPITALULUI CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI va asigura implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru SPITALUL

CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    0

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    0

judetului Iasi

A2. Servicii de informare si publicitate necesare    11.905,95

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si    11.905,95

publicitate

A4. 125240_IS_PAR_AMB Decontare achizitii Spitalul    129.600,00

Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi

A4.1 125240 IS PAR UPU Decontare ECOGRAF CPUS    129.600,00

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI (Partener 5)

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI va asigura implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc Ambulatoriu.

pentru dotarea activitatea din

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

11.935,70

proiectului

A2.1 Achiziția si prestarea serviciilor de informare si

11.935,70

publicitate

A7. 125240_IS_OBLU_AMB Decontare achizitii Spitalul Clinic de Urgenta Prof. D. N. Oblu Iasi

1.364.930,00

A7.1 125240 IS OBLU AMB Decontare COMPUTER TOMOGRAF

1.364.930,00

INSTITUTUL REGIONAL

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul

DE ONCOLOGIE

INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE va asigura implementarea

(Partener 6)

proiectului.

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru INSTITUTUL

REGIONAL DE ONCOLOGIE.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea

Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc Ambulatoriu.

activitatea din

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

46.399,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

46.399,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

12.262,95

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

12.262,95

A3. 125240 IS ONC AMB Decontare achizitii Institutul

524.544,11

Regional de Oncologie Iasi

A3.1 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Canapea consultatii multifunctionala cu accesorii, 8 b

20,944.00

A3.2 125240_IS_ONC_AMB - Acord cadru furnizare echipamente medicale si proteze digestive

403,269.58

A3.3 125240 IS ONC AMB - Achizitie Insuflator CO2

20,393.03

Endostratus, 1 bc

A3.4 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Aplicator utero-vaginali tip Manchester (Manchester Style aplicator set) P/N

47,690.40

GM11006940, 2 bc

A3.5 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Aplicator cilindri segmentati (Universal segm.cylinder applicator set) P/N GM 11011100, 1 bc

11,184.80

A3.6 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Pistol biopsie reutilizabil Magnum Bard, 1 bc

6,448.00

A3.7 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Dulap inox pentru medicamente 1750/700/400mm, 2 bc

5,378.80

A3.8 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Pensa biopsie col uterin Schumacher 240 mm ER064R

2,988.00

A3.9 125240_IS_ONC_AMB - Achizitie Pistol biopsie reutilizabil Magnum Bard, 1 buc

6,247.50

INSTITUTUL DE

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul

PSIHIATRIE ,,SOCOLA,,

INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE ,,SOCOLA,, IASI va asigura

IASI

implementarea proiectului.

(Partener 7)

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru INSTITUTUL

DE PSIHIATRIE ,,SOCOLA,, IASI.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea

Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc Ambulatoriu.

activitatea din

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

53.730,32

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

53.730,32

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

11.965.45

proiectului

A2.1 Achiziția si prestarea serviciilor de informare si publicitate

11.965.45

A6. 125240 IS SOC AMB Decontare achizitii Institutul

1.636.200,00

de Psihiatrie Socola Iasi

A6.1 125240 IS SOC AMB Achiziție Computer Tomograf si Instalație RX cu post grafi

1.636.200,00

U.A.T. MUNICIPIUL

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul

PAȘCANI

U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI va asigura implementarea proiectului.

(Partener 8)

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

26.411,18

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

26.411,18

SPITALUL MUNICIPAL

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul

DE URGENȚĂ PAȘCANI

SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI va asigura

(Partener 9)

implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru SPITALUL

MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea

Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc Ambulatoriu.

activitatea din

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

11.965.45

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si

11.965.45

publicitate

A5. 125240 IS P AMB Decontare achizitii Spitalul

875.367,14

Municipal de Urgenta Pascani

A5.1 125240_IS_P_AMB_Aparat de terapie combinata cu electroterapie si ultrasunete

9.796,00

A5.2 125240 IS P AMB Concentrator de oxigen

2.980,00

A5.3 125240_IS_P_AMB_Unitate termofototerapie pe stativ

4.379,20

A5.4 125240_IS_P_AMB_Aparat parafina

12.376,00

A5.5 125240 IS P AMB Baie galvanica 2018

29.393,00

A5.6 125240_IS_P_AMB_Sistem semiautomat determinari

imunohematologice

31.000,00

A5.7 125240 IS P AMB Centrifuga laborator

4.408,20

A5.8 125240 IS P AMB Microscop laborator

8.750,68

A5.9 125240_IS_P_AMB_Echipamente gastroenterologie

46.993,52

A5.10 125240_IS_P_AMB_Aparat magnetoterapie

18.326,00

A5.11 125240 IS P AMB Combina electroterapie 2018

21.182,00

A5.12 125240 IS P AMB Autoclav microbiologie

26.049,92

A5.13 125240_IS_P_AMB_Ecograf Doppler color

153.680,00

A5.14 125240_IS_P_AMB_Aparat Roentgen 2018

150.000,00

A5.15 125240 IS P AMB Ecograf O-G 2018

132.685,00

A5.16 125240 IS P AMB Masa de consultatie ginecologica

38.367,46

A5.17 125240_IS_P_AMB_Echipamente gastroenterologie -

6.130,56

9.496,20

accesorii

A5.18 125240_IS_P_AMB_Combina electroterapie si

ultrasunete 2017

A5.19 125240 IS P AMB Centrala termica 2018

35.000,00

A5.20 125240_IS_P_AMB_Spirometru portabil

A5.21 125240 IS P AMB Combina multifunctionala

16.168,80

41.862,40

electroterapie

A5.22 125240 IS P AMB Kinetek 2018

17.017,00

A5.23 125240 IS P AMB Lampa scialitica

4.788,00

A5.24 125240 IS P AMB Aparat terapie microoscilatie

14.793,20

A5.25 125240 IS P AMB Analizor electroforeza

39.744,00

DIRECTIA DE SANATATE

Activitatea de management a proiectului - - persoana nominalizata din cadrul

PUBLICA IASI

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA IASI va asigura implementarea

(Partener 10)

proiectului.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea

Ambulatoriu si a secțiilor / departamentelor ce deservesc Ambulatoriu.

activitatea din

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

42.049,29

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

42.049,29

A8. 125240_IS_DSP_AMB Decontare achizitii Directia de Sanatate Publica

A8.1 125240 IS DSP AMB Achizitii dispozitive medicale

9.099.253,17

pentru dotarea compartimentului de transplant celule stem hematopoietice de la Institutul Regional de Oncologie Iasi-Laborator analize medicale

1.300.374,85

A8.2 125240 IS DSP AMB Achizitii echipament PET-CT

6.596.304,00

A8.3 125240_IS_DSP_AMB_Achizitii echipamente medicale pentru completarea dotarii Institutului Regional de Oncologie Iasi

1.202.574,32

Valoare totala proiect 13.909.666,07 lei.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei

și %)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile nefinalizate (în lei)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în

lei și %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Nr. și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de

credite al fiecărui partener

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)

2.142,00 lei si 0.02%

2.142,00 lei

0.02%

U.A.T JUDEȚUL IAȘI

(Partener 2)

0,00 lei si 0,00 %

0,00 lei

0,00 %

U.A.T.

MUNICIPIUL

IAȘI

(Partener 3)

880,13 lei si 0,01%

880,13 lei

0,01%

SPITALUL CLINIC “DR. C.

I. PARHON” IAȘI

(Partener 4)

2.830.12 lei si 0,02%

238,12 lei

0,02%

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI (Partener 5)

27.537,31 lei si 0,20%

238,71 lei

0,20%

INSTITUTUL

REGIONAL DE ONCOLOGIE (Partener 6)

11.664,12 lei si 0,08%

1.173,24 lei

0,08%

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE ,,SOCOLA,, IASI (Partener 7)

34.037,92 lei si 0,24%

1.313,92 lei

0,24%

U.A.T.

MUNICIPIUL PAȘCANI (Partener 8)

528,22 lei si 0,004%

528,22 lei

0,004%

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI (Partener 9)

17.746,65 lei si 0,13%

6.593,01 lei

0,13%

DIRECTIA DE

SANATATE

PUBLICA IASI (Partener 10)

182.826,05 lei si 1,31%

840,99 lei

1,31%

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat

o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;

b) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c) Liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata .

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A.    Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B.    Obligațiile liderului de parteneriat

(1)    Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(2)    Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4)    Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5)    Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum și copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7)    În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formulize acțiune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.

(8)    În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către

Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A.    Drepturile Partenerilor 2, 3, n

(1)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

(2)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B.    Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

(1)    Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

(2)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(4)    În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

(5)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(6)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7)    Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(8)    Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(9)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.

(10) Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(11) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(14) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2)    În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi atașate raportului final.

(3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(4)    Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

(1)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 11 (zece) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Organizația

Numele, prenumele și funcția

reprezentantului legal al

organizației/instituției

Semnătura

Data și locul semnării

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)

SORINA PINTEA

Ministru al sănătății

U.A.T JUDEȚUL IAȘI (Partener 2)

Dr. ing. MARICEL POPA

Președinte C.J.Iași

U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI (Partener 3)

MIHAI CHIRICA

Primar

SPITALUL CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI (Partener 4)

BOGDAN-SERGIU

COJOCARU

Manager

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI (Partener 5)

Dr. LUCIAN EVA Manager

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE (Partener 6)

MIRELA GROSU Manager

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE ,,SOCOLA,, IASI (Partener 7)

OVIDIU GABRIEL OPRIȘANU

Manager

U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI (Partener 8)

Dumitru PANTAZI

Primar

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI (Partener 9)

COSTICĂ PÂNZARU

Manager

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI (Partener 10)

Dr. LIVIU STAFIE Director Executiv

Președinte de ședintă,

5    5    "

Consilier local Adrian Florin Boca

13