Hotărârea nr. 331/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Iaşi la servicii medicale de urgenţă”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătății – lider de proiect şi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iași și Ministerul Sănătății - lider de proiect și Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80.186/07.08.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2014-2020 - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate, cod apel POR 420/8, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1. - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale, la servicii prestate de comunități; Operațiunea 8.2. B Unități de primiri urgențe (apel de proiecte nefinalizate);

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități - apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operatiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe;

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iași și Ministerul Sănătății - lider de proiect și Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 1);

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență” în cuantum de 35.876.737,61 lei (inclusiv T.V.A.);

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.494,49 lei, reprezentând cofinanțarea activităților proprii asumate din cadrul proiectului “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență”;

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetele proprii ale membrilor parteneriatului: U.A.T.Municipiul Iași și Ministerul Sănătății - lider de proiect și Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de

Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani;

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

ART 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași și al Partenerului;

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului - Județul Iași;

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 331 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

ACORD DE PARTENERIAT

nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului

Imbunătățirea accesului populației din Județul Iași la servicii medicale de urgență

Art. 1. Părțile

1.MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024,

București, codul fiscal 4266456, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății:

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de

plată :    ........................ Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului:

•    Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare

:.........Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ................................. și

2.    U.A.T JUDEȚUL IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod poștal 700075, codul fiscal 4540712, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin Dr. Ing. Maricel POPA, în calitate de Președinte,

•    Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele reprezentând

prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene: FEDR, RO20TREZ40621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent; RO64TREZ40621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; RO11TREZ40621A480103XXXX    - Prefinanțare, deschise la Trezoreria

Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi;

•    Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020.

3.    U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, judetul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr 11, cod poștal 700064, cod fiscal 4541580, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin dl. Mihai CHIRICA, în calitate de Primar,

•    Contul de disponibilitati (cod IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plată: RO40TREZ406504102X023283, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri (cod IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare: FEDR, Cod IBAN: RO20TREZ40621A480101XXXX- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO64TREZ40621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; RO11TREZ40621A480103XXXX - Prefinanțare, deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofmanțării de la bugetul de stat: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

4.    SPITALUL CLINIC “DR. C. I. PARHON” IAȘI, cu sediul in municipiul Iași, județul Iași, B-dul Carol I, nr.50, tel 0332/409 876, fax 0232/211 752, codul fiscal 4540895, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin Dl. Bogdan - Sergiu COJOCARU, in calitate de Manager,

•    Conturile de venituri (cod IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare :RO43TREZ40621F480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO87TREZ40621F480102XXXX- Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO38TREZ40621F427000XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

5.    SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI, cu sediul in municipiul Iași, județul Iași, Strada Ateneului nr. 2, tel 0232/473020, fax 0232/473676, codul fiscal 4540810, având calitatea de Partener 5, reprezentat legal prin Dr. Lucian EVA, in calitate de Manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO68TREZ406504102X025204, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO43TREZ40621F480101XXXX, Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent RO87TREZ40621F480102XXXX, Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO38TREZ40621F427000XXXX Subvenții bugetul de stat, deschise la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

6.    SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, județul Iasi, str.Vasile Lupu nr.62, codul fiscal 4701339, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal de dl. Radu TERINTE, în calitate de manager,

•    Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO43TREZ40621F480101XXXX - (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO87TREZ40621F480102XXXX- (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, județul Iasi.

•    RO38TREZ40621F427000XXXX -Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

7.    U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI, cu sediul în: municipiul Pașcani, județul Iași, strada Stefan cel Mare, nr. 16, cod postal 705200, cod fiscal 4541360, avân calitatea de Partener 7, reprezentat legal de dl Ing. Dumitru PANTAZI, în calitate de Primar,

•    Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : RO65TREZ40721F480101XXXX - FEDR, sume primite in contul plăților efectuate in anul curent, RO12TREZ40721F480102XXXX, sume primite in contul plaților efectuate in anii anteriori, RO56TREZ40721F480103XXXX-prefinantare, R087TREZ40721A460400XXXX -alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași.

8.    SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI, cu sediul în municipiul Pașcani, județul Iași, str.Grădiniței, nr.5, codul fiscal 4701371, având calitatea de Partener 8, reprezentat legal de dl. Costică PÂNZARU, în calitate de manager,

•    Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO86TREZ407504102X003196, deschis la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași;

•    Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO86TREZ407504102X003196 - Disponibil al institutiilor publice din administratia publica locala aferenta decontarii cererilor de plata pentru perioada de programare 2014-2020, conform O. U.G.40/2015; RO60TREZ40721F427000XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor finantete din F.E.N. postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020; RO65TREZ40721F480101XXXX - FEDR, sume primite in contul platilor efectuate in anul curent; RO12TREZ40721F4801O2XXXX - FEDR, sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori; RO56TREZ40721F4801O3XXXX - FEDR, prefinantare; RO13TREZ40721F460400XXXX - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 201 4-2020, deschis la Trezoreria Municipiului Pașcani, adresa: Strada Grădiniței, nr. 16, Municipiul Pașcani, județul Iași.

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Imbunătățirea accesului populației din Județul Iași la servicii medicale de urgență, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni -Nefinalizate precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

ORGANIZAȚIA

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

(Partener 1)

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul Ministerului Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate

Transmite un anunt de presa la inceperea si la finalizarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    0,00

Ministerului Sanatatii

A2. Servicii de informare si publicitate necesare    7.140,00

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si    7.140,00

publicitate

U.A.T JUDEȚUL IAȘI

(Partener 2)

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul U.A.T. Județul Iași va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    0,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    0,00

judetului Iasi

U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI

(Partener 3)

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul U.A.T. Municipiul Iași va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate    Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect    74.724,30

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul    74.724,30

judetului Iasi

SPITALUL CLINIC “DR. C.

I. PARHON” IAȘI

(Partener 4)

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” va asigura implementarea proiectului.

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon”.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea U.PU. si a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din U.P.U.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

42.178,12

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

42.178,12

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

12.036,85

A2.1 Achiziția si prestarea serviciilor de informare si publicitate

12.036,85

A6. 125238_IS_PAR_UPU Decontare achizitii Spitalul

Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi_

1.536.280,40

A6.1 125238 _IS_PAR_UPU_Decontare achiziție ECOGRAF bl op_

129.600,00

A6.2 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție aparat anestezie 2 buc_

407.160,00

A6.3 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție aparat anestezie 1 buc_

201.883,50

A6.4 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție aparat ventilație 2 buc_

220.720,00

A6.5 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție aparat ventilație 1 buc_

106.800,00

A6.6 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție combină

38.080,00

frigorifică_

A6.7 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție defibrilator.

32.844,00

A6.8 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție lupe

11.973,78

chirurgicale_

A6.9 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție monitor

5.760,00

funcții vitale_

A6.10 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție pat ati 4 buc _

59.596,80

A6.11 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție masa

80.640,00

operație _

A6.12 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție lampă

125.042,40

operație_

A6.13 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție dispozitiv

5.760,00

transfer pacienti_

A6.14 125238 IS PAR UPU Decontare achiziție aparat

56.160,00

măsurare coagulare_

A6.15 125238_IS_PAR_UPU_Decontare achiziție monitor funcții vitale terapie

54.259,92

SPITALUL CLINIC DE

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul

URGENȚĂ "PROF. DR.

Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” va asigura implementarea

NICOLAE OBLU" IAȘI

proiectului.

(Partener 5)

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou

temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa

de finantare si o

placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru Spitalul Clinic de

Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu”.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea U.PU. si a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din U.PU..

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

42.178,12

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

42.178,12

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

12.292,70

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

12.292,70

A3. 125238_IS_OBLU_UPU Decontare achiziții Spitalul Clinic de Urgenta Prof Dr. N. Oblu Iasi_

27.502.734,88

A3.1 125238_IS_OBLU_UPU Achiziție PATURI ATI (10 bucati)_

129.995,60

A3.2 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE MASA

MODULARA

129.948,00

A3.3 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE EXTENSIE

MASA OPERAȚIE RADIOTRANSPARENTA_

107.100,00

A3.4 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE CRAMOTOM_

119.999,60

A3.5 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE TRUSA INSTRUMENTAA

118.988,10

A3.6 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE CRAMOTOM_

121.836,50

A3.7 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE SISTEM VIVOSTAT.

93.330,00

A3.8 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE PATURI ATI CU

2 MOTOARA

155.217,00

A3.9 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE SISTEM DE FIXARE CRANIANA PT MASA DE OPERAȚIE

108.983,60

A3.10 125238 IS OBLU UPU ACHIZIȚIE TELESCOP NEUROENDOSCOPIE_

12.400,00

A3.11 125238 IS OBLU UPU ACHIZTIE

CRAMOTOAML

167.712,19

A3.12 125238 IS OBLU UPU ACHZITIE TRUSA DISCECTOMIE_

69.986,59

A3.13 125238 IS OBLU UPU Achiziție APARAT DE ANESTEZIA

340.200,00

A3.14 125238 IS OBLU UPU Achiziție APARAT DE VENTILAȚIA

269.700,00

A3.15 125238 IS OBLU UPU Achiziție APARAT DE VENTILAȚIA

646.800,00

A3.16 125238 IS OBLU UPU Achiziție MICROSCOP OPERATOA

1.967.880,00

A3.17 125238 IS OBLU UPU Achiziție SISTEM DE NEURONAVIGATIA

1.919.991,20

A3.18 125238 IS OBLU UPU Achiziție SISTEM

INTEGRAT DE RADIOLOGIE MOBILA INTRAOPERATORIA

3.102.092,00

A3.19 125238 IS OBLU UPU Achiziție

STERILIZATORCU ABUA

200.574,50

A3.20

125238 IS OBLU UPU Achiziție ANGIOGRAF NEUROI NTERVENTIONAL BIPLAN_

6.550.000,00

A3.21

125238 IS OBLU UPU Achiziție LAMPA SCIALITICA

470.000,00

A3.22 125238 IS OBLU UPU Achiziție MICROSCOP CHIRURGICAL OPERATOA

2.600.000,00

A3.23 125238 IS OBLU UPU Achiziție ROBOT

OPERATOR PENTRU CHIRURGIA SPINALA

6.620.000,00

A3.24 125238 IS OBLU UPU Achiziție SISTEM DE ABLATIE TUMORALA CU ULTRASUNETA

375.000,00

A3.25 125238 IS OBLU UPU Achiziție SISTEM DE ABLATIE TUMORALA MINIM INVAZIVA A

TUMORILOR VERTEBRALE

375.000,00

A3.26 125238 IS OBLU UPU Achiziție SISTEM

MODERN DE NEURONAVIGATIE

730.000,00

SPITALUL CLINIC DE

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul

URGENTA PENTRU COPII

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” va asigura implementarea

„SF. MARIA” IAȘI

proiectului.

(Partener 6)

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea U.PU.

si a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din U.P.U..

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

59.374,53

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

59.374,53

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

12.459,30

A2.1 Achiziția si prestarea serviciilor de informare si publicitate

12.459,30

A4. 125238_IS_COPII_UPU Decontare achizitii Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi_

4.295.975,59

A4.1 125238 IS COPII UPU Achiziție sterilizator.

204.600,00

A4.2 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Microscop operator.

323.547,00

A4.3 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Pompe Injectomat__

29.760,00

A4.4 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Aparat ventilatie lunga durata_

130.906,80

A4.5 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Aparat dezghetat plasma_

30.198,96

A4.6 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Dispozitiv de osteogeneza_

26.474,00

A4.7 125238 IS COPII UPU Achizitie Ionometrr_

16.988,00

A4.8 125238 IS COPII UPU Achizitie Aparat de anestezie.

134.400,00

A4.9 125238 IS COPII UPU Achizitie Dermatom_

26.699,97

A4.10 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Monitor functii vitale_

101.456,80

A4.11 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Monitor functii vitale de inalta performanta_

121.743,20

A4.12 125238 IS COPII UPU Achizitie Pompa injectomat—

58.920,00

A4.13 125238 IS COPII UPU Achizitie Pat terapie intensiva

135.594,00

A4.14 125238 IS COPII UPU Achizitie Pompa vacuum_

28.400,96

A4.15 125238 IS COPII UPU Achizitie Motor ortopedic_

36.014,05

A4.16 125238 IS COPII UPU Achizitie Intinzator piele_

25.078,48

A4.17 125238 IS COPII UPU Achizitie sonda ecograf_

12.303,28

A4.18 125238 IS COPII UPU Achizitie Incalzitor fluida.

8.928,00

A4.19 125238_IS_COPII_UPU Achizitie telescop trusa laparoscopie_

8.060,00

A4.20 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Aparat radiologie.

589.564,22

A4.21 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Aparat ventilatie lunga durata_

261.813,60

A4.22 125238 IS COPII UPU Achizitie Microscop _

21.016,55

A4.23 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Aparat de electroforeza_

56.700,00

A4.24 125238 IS COPII UPU Achizitie Microscop _

10.983,44

A4.25 125238 IS COPII UPU Achizitie Pompa injectomat

28.520,00

A4.26 125238 IS COPII UPU Achizitie Fibrobronhoscop_

108.000,00

A4.27 125238 IS COPII UPU Achizitie Rezectoscop_

29.800,00

A4.28 125238 IS COPII UPU Achizitie Pat terapie intensiva

57.600,00

A4.29 125238 IS COPII UPU Achizitie Aparat de anestezie.

234.180,20

A4.30 125238 IS COPII UPU Achizitie Defibrilator.

34.800,00

A4.31 125238 IS COPII UPU Achizitie Ventilator mecanic.

449.179,20

A4.32 125238 IS COPII UPU Achizitie Incubator.

305.760,00

A4.33 125238 IS COPII UPU Achiziție Sistem automat de

160.841,33

bacteriologie_

A4.34 125238 IS COPII UPU Achizitie Masa de operatie

64.450,40

A4.35 125238 IS COPII UPU Achizitie Aparat automat de VS^_

42.641,66

A4.36 125238 IS COPII UPU Achizitie Lampa scialitica_

64.450,40

A4.37 125238 IS COPII UPU Achizitie Dulap dublu pentru

13.999,16

sala de operatii_

A4.38 125238 IS COPII UPU Achizitie Banca de sangi

20.423,97

A4.39 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Congelator medical pentru plasma_

29.302,56

A4.40 125238 IS COPII UPU Achizitie Ansamblu de lucru

20.999,93

pentru sala de operatii_

A4.41 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Dulap mobil pentru instrumentai

12.999,56

A4.42 125238 IS COPII UPU Achizitie Electrocauter_

7.999,18

A4.43 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Studiu de fezabilitate pentru executia instalatiei electrice de utilizare aferenta transformatorului de putere de 630 KVA din PT 208 existent in incinta Spitalului Clinic de Urgenta ptr. Copii “Sf. Maria” Iasi_

4.165,00

A4.44 125238_IS_COPII_UPU Achizitie Instalatie electrică de utilizare aferenta transformatorului de putere de 630 KVA din PT 208 existent in incinta Spitalului Clinic de Urgenta ptr. Copii “Sf. Maria” Iasi- Proiect tehnic si executia

205.711,73

U.A.T. MUNICIPIUL

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul

PAȘCANI

U.A.T. Municipiul Pașcani va asigura implementarea proiectului.

(Partener 7)

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

26.411,18

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

26.411,18

SPITALUL MUNICIPAL DE

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul

URGENȚĂ PAȘCANI

Spitalului Municipal de Urgență Pașcani va asigura implementarea proiectului.

(Partener 8)

Activitatea de informare si publicitate - se va realiza si amplasa un panou

temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si sursa

de finantare si o

placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect, pentru Spitalul Municipal

de Urgență Pașcani.

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate si

lucrări efectuate

pentru dotarea U.PU. si a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din

U.P.U.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

56.080,04

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Iasi

56.080,04

A2. Servicii de informare si publicitate necesare

12.001,15

proiectului

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si

12.001,15

publicitate

A5. 125238_IS_P_UPU Decontare achizitii Spitalul

Municipal de Urgenta Pascani

2.184.870,45

A5.1 125238 IS P UPU Lucrare extindere si betonare sant_

11.069,99

A5.2 125238_IS_P_UPU_ Decontare Contract 2_ACHIZITIE Monitor functii vitale

14.694,00

A5.3 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 3_ACHIZITIE Pat radiotransparent_

A5.4 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 4_ACHIZITIE Trusa de videobronhoscopie_

A5.5 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 5_ACHIZITIE Injectomat_

A5.6 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 6_ACHIZITIE Patura electrica_

A5.7 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 7_ACHIZITIE

Aparat dezinfectie terminala 2015_

A5.8 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 8_ACHIZITIE Aspirator 4 litri_

A5.9 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 3_ACHIZITIE Lampa scialitica cu led si picior_

A5.10 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 10_ACHIZITIE Reparatii capitale ascensor_

A5.11 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 11_ACHIZITIE Defibrilator _

A5.12 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

12_ACHIZITIE Sistem perfuzie cu presiune cu incalzire_

A5.13 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 3_ACHIZITIE EKG portabil cu 12 canale_

A5.14 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 14_ACHIZITIE Masina de spalat instrumentai A5.15 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

15_ACHIZITIE Sistem resuscitare neonatala_

A5.16 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

16_ACHIZITIE Stimulator de nervi_

A5.17 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

17_ACHIZITIE Monitor functii vitale 2015_

A5.18 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 18_ACHIZITIE Cardiotocograf 2017_

A5.19 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

19_ACHIZITIE Monitor functii vitale 2017_

A5.20 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

20_ACHIZITIE Executie heliport_

A5.21 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

21_ACHIZITIE Injectomat

A5.22 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

22_ACHIZITIE Trusa de chirurgie laparoscopica_

A5.23 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

23_ACHIZITIE Aparat dezinfectie terminala 500 mp_

A5.24 125238_IS_P_UPU_ Decontare Contract 24_ACHIZITIE Amenajare cale de acces heliport__

A5.25 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

25_ACHIZITIE Supraveghere video heliport_

A5.26 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 26_ACHIZITIE Etuva

A5.27 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

27_ACHIZITIE Masa operatie ginecologie 2014_

A5.28 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

28_ACHIZITIE Sterilizator aer cald 2018_

A5.29 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract

29_ACHIZITIE Compresor aer medical_

A5.30 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 30_ACHIZITIE Cardiotocograf 2015 _

A5.31 125238_IS_P_UPU_ Decontare Contract

31_ACHIZITIE Aparat dezinfectie terminala 300 mp 2018_

A5.32 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 32 ACHIZITIE Auto BIPAP.

48.505,21

179.876,16

27.846,00

13.584.20 17.856,00

4.613,63

16.660,00

33.389,92

24.798,76

5.894,40

14.280,00

64.549,44

7.936,00

2.651,12

33.480,00

8.092,00

31.054,24

387.831,26

13.392,00

341.512,12

33.201,00

66.731.21 12.142,08 27.280,00 68.255,80 15.174,88 32.779,40 16.070,40 28.560,00


A5.33 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    24.713,20

33_ACHIZITIE Ventilator portabil_

A5.34 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    31.445,16

34_ACHIZITIE Masa radianta nou nascuti 2015_

A5.35 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    12.908,40

35_ACHIZITIE Videolaringoscop _

A5.36 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    61.199,93

36_ACHIZITIE Paturi electrice ajustare sectiuni cu telecomanda si saltea_

A5.37 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    25.704,00

37_ACHIZITIE Injectomate_

A5.38 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    29.750,00

38_ACHIZITIE Incubator nou nascuti_

A5.39 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    56.152,53

39_ACHIZITIE Set motor osteosinteza_

A5.40 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    13.197,00

40_ACHIZITIE Touniiquet.

A5.41 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract 41_    3.867,50

ACHIZIȚIE Aspirator 2 litri_

A5.42 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    3.808,00

42_ACHIZITIE Lampa scialitica OG_

A5.43 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    48.940,00

43_ACHIZITIE Monitor functii vitale_

A5.44 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    7.725,20

44_ACHIZITIE Electrocardiograf cu 12 derivatii 2015_

A5.45 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    7.497,84

45_ACHIZITIE Electrocardiograf cu 12 derivatii 2016_

A5.46 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    26.170,20

46_ACHIZITIE Poligraf portabil_

A5.47 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    4.547,48

47_ACHIZITIE Auto CPAP_

A5.48 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    77.388,00

48_ACHIZITIE Masa de operatie ginecologie 2016_

A5.49 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    71.599,20

49_ACHIZITIE Masa de operatii chirurgie cu accesorii_

A5.50 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    31.475,50

50_ACHIZITIE Masa radianta nou nascuti 2017_

A5.51 125238_IS_P_UPU_Decontare Contract    38.020,09

51 ACHIZITIE Amenajare spatii verzi heliport

Valoare totală proiect 35.876.737,61 lei, inclusiv TVA.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile ( în lei și %)

Valoarea contribuției la total

cheltuieli

eligibile

nefinalizate ( în lei)

Valoarea contribuției la total

cheltuieli neeligibile ( în lei și %)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Nr. și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a

cheltuielilor legate

de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

(Partener 1)

2.142,00 lei si 0,006%

2.142,00 lei

0,006%

U.A.T JUDEȚUL IAȘI (Partener 2)

0,00 lei si 0,00 %

0,00 lei

0,00 %

U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI (Partener 3)

1.494,49 lei si 0,004%

1.494,49 lei

0,004%

SPITALUL CLINIC “DR.

C. I. PARHON” IAȘI (Partener 4)

31.809,91 lei si 0.09%

1.084,30 lei

0.09%

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI (Partener 5)

551.144,11 lei si 1.54%

357.869,18

lei

1.54%

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI (Partener 6)

87.356,19 lei si 0.24%

3.551.17 lei

0.24%

U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI (Partener 7)

528,22 lei si 0.001%

528,22 lei

0.001%

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI (Partener 8)

45.059,03 si 0.13%

4.436,06 lei

0.13%

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat

o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;

b)    Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c)    Liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor

acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata .

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A.    Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B.    Obligațiile liderului de parteneriat

(1)    Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(2)    Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4)    Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5)    Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum și copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7)    În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formulize acțiune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.

(8)    În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A.    Drepturile Partenerilor 2, 3, n

(1)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

(2)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B.    Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

(1)    Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

(2)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(4)    În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

(5)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(6)    în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7)    Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(8)    Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(9)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.

(10)    Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(11)    În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

(12)    Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(13)    Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(14)    În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(15)    Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2)    În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi atașate raportului final.Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(4)    Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

5

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

(1)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 9 (noua) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Organizația

Numele, prenumele și funcția

reprezentantului legal al

organizației/instituției

Semnătura

Data și locul

5

semnării

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

5

(Partener 1)

SORINA PINTEA Ministru al sănătății

U.A.T JUDEȚUL IAȘI

5    5

(Partener 2)

Dr. ing. MARICEL POPA Președinte C.J.Iași

U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI

5

(Partener 3)

MIHAI CHIRICA

Primar

SPITALUL CLINIC “DR. C. I.

PARHON” IAȘI

5

(Partener 4)

BOGDAN-SERGIU

COJOCARU

Manager

SPITALUL CLINIC DE

URGENȚĂ "PROF. DR.

5

NICOLAE OBLU" IAȘI

5

(Partener 5)

Dr. LUCIAN EVA Manager

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI

(Partener 6)

RADU TERINTE Manager

U.A.T. MUNICIPIUL

PAȘCANI

5

(Partener 7)

DUMITRU PANTAZI Primar

SPITALUL MUNICIPAL DE

URGENȚĂ PAȘCANI

5    5

(Partener 8)

COSTICĂ PÂNZARU Manager

Președinte de ședintă,

5    5    "

Consilier local Adrian Florin Boca

16