Hotărârea nr. 330/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020 (Editarea Cărții România 100. Iașul în arcul timpului)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020 (Editarea Cărții România 100. lașul în arcul timpului)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 78713/01.08.2018, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere anexa 1 conținând modificările Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 133/11.04.2017, prin care a fost constituit, la nivelul Primăriei Municipiului Iași, Compartimentul Centenar, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;

Având în vedere Adresa nr. 71388/10.07.2018 înaintată de Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași privind editarea și publicarea cărții România 100. Iașul în arcul timpului dedicată Centenarului României;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019, cu Anexele 1, 2 și 3, care conțin proiectele, manifestările și acțiunile de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, cu Anexa 1 la prezentul proiectul de hotărâre - Calendarul modificat al Programului Centenar - cu următorul proiect:

Nr.

crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

Suma

1

Editarea Cărții

9

România 100. Iașul în

9

arcul timpului

250 de exemplare vor fi

distribuite în liceele

ieșene

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Al. I. CUZA

Iași

TVR Iași

August -decembrie 2018

25.000 lei

Art 2. Cheltuielile necesare desfășurării proiectului Editarea Cărții România 100. lașul în arcul timpului se va face din bugetul local, capitolul bugetar-Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și va fi în sumă de 25.000 lei.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentului Centenar, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemneaza pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 330 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 330/10 august 2018

Privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 (Editarea Cărții România 100. Iașul în arcul timpului)

Nr.

crt.

Denumire eveniment

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

Suma

1

Editarea Cărții

)

România 100. Iașul în

9

arcul timpului

250 de exemplare vor fi distribuite în liceele ieșene

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Al. I. CUZA

Iași

TVR Iași

August -

decembrie 2018

25.000 lei

Presedinte de Sedinta Consilier local Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 330 din 10 august 2018