Hotărârea nr. 329/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 ( Congresul Reintregirii Neamului si The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării și completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și

acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 ( Congresul Reintregirii Neamului si The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere Amendamentele inregistrate sub nr. 81561/09.08.2018 si 81727/10.08.2018 formulate, aprobate si consemnate in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca :

Articolul 1 al Proiectului de hotărâre privind Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 se completează cu următorul proiect:

Nr.

crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

2

The 42nd Congress of

The American

Romanian Academy of Arts and Sciences

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi” din Iași (partener)

Academia Româno-Americană (colaborator)

26 - 29 august 2018

Articolul 2 din Proiectul de hotărâre se modifică și se completează în următoarea formă:

Art. 2. (1) Cheltuielile necesare desfășurării proiectului Congresul Reîntregirii Neamului, estimate la suma de 20.000 lei, se vor face din bugetul local, capitolul bugetar - lașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. Cheltuielile aferente cazării invitaților vor fi asigurate din bugetul local, capitolul bugetar- Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, în baza acordurilor de parteneriat care vor fi semnate cu instituțiile de învățământ care au disponibile locurile de cazare necesare.

(2) Cheltuielile necesare desfășurării proiectului The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences, estimate la suma de 7.000 lei, se vor face din bugetul local, capitolul bugetar - Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. Cheltuielile aferente cocktailului și celor două cofffe-breaks din cadrul Congresului vor fi asigurate din bugetul local, capitolul bugetar Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 79963/06.08.2018, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere anexa 1 conținând modificările Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019, cu Anexele 1, 2 și 3, care conțin proiectele, manifestările și acțiunile de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, cu Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre - Calendarul modificat al Programului Centenar - cu următoarele proiecte:

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

1

Congresul Reîntregirii Neamului

Primăria Municipiului Iași

Acțiunea 2012 (colaborator)

24 august - 13 octombrie 2018

2

The 42nd Congress of

The American Romanian Academy of Arts and Sciences

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi” din Iași (partener)

Academia Româno-Americană (colaborator)

26-29 august 2018

Art. 2. (1) Cheltuielile necesare desfășurării proiectului Congresul Reîntregirii Neamului, estimate la suma de 20.000 lei, se vor face din bugetul local, capitolul bugetar - lașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. Cheltuielile aferente cazării invitaților vor fi asigurate din bugetul local, capitolul bugetar- Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, în baza acordurilor de parteneriat care vor fi semnate cu instituțiile de învățământ care au disponibile locurile de cazare necesare.

(2) Cheltuielile necesare desfășurării proiectului The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences, estimate la suma de 7.000 lei, se vor face din bugetul local, capitolul bugetar - Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. Cheltuielile aferente cocktailului și celor două cofffe-breaks din cadrul Congresului vor fi asigurate din bugetul local, capitolul bugetar Iașul în vremea Primului Război Mondial, poziția „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.

Art. 3. Congresul Reintregirii Neamului va aborda din perspectivă simbolică subiectul Reîntregirii Neamului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentului Centenar, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 329 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 329/10 august 2018

Privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 ( Congresul Reintregirii Neamului si The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences)

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Instituție organizatoare și parteneri

Perioada de implementare

1

Congresul Reîntregirii Neamului

Primăria Municipiului Iași

Acțiunea 2012 (colaborator)

24 august - 13

octombrie 2018

2

The 42nd Congress of

The American Romanian Academy of Arts and Sciences

Primăria Municipiului Iași

Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi” din Iași (partener)

Academia Româno-Americană (colaborator)

26-29 august 2018

Presedinte de Sedinta Consilier local, Adrian Florin Boca

6 / 6 la H.C.L. nr. 329 din 10 august 2018