Hotărârea nr. 328/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80722/08.08.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 - activitate proprie), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de    +

5.763,00 mii lei

+ 340,00 mii lei - 340,00 mii lei


+ 73,00 mii lei

+ 5.690,00 mii lei


37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

la cheltuieli cu suma de

+ 5.763,00 mii lei

+ 540,00 mii lei + 73,00 mii lei

+ 3.150,00 mii lei + 2.000,00 mii lei


51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

1.2 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital 54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

- 540,00 mii lei + 340,00 mii lei + 200,00 mii lei


- 270,00 mii lei + 270,00 mii lei


1.3 Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel 54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii

Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 328 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 328 din 10 august 2018