Hotărârea nr. 327/2018

HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile – echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și

administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a

bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 39/27.02.2009 - privind aprobarea asocierii județului Iași cu alte unități administrativ - teritoriale din județ în vederea înființării Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași pentru realizarea proiectului ” Proiectul major de investiții în domeniul deșeurilor din județul Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012.privind aprobarea ”Documentului de poziție” pentru proiectul ” Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 166/24.04.2017 privind

integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul de management integrat al deșeurilor în Județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 420/27.10.2017 prin care sa aprobat Actul adițional nr.2 la ”Documentul de poziție” privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, prin care ADIS, în numele și pe seama Consiliilor Locale implicate va iniția și derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului pentru contractul privind colectarea și transportul deșeurilor pentru întreg județul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/29.11.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, către SC Salubris SA, prin contract de concesiune;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/26.07.2012, privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredințarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași până la data de 04.12.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 200/15.07.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

Având în vedere Dispozițiile legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Dispozițiile art. 867 - 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

Având în vedere Referatul nr. 24566/12.03.2018 întocmit de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa nr. 16782/16.02.2018 emisă de ADIS prin care se comunică necesitatea întocmirii și aprobării în Consiliul Local Iași a proiectului de hotărâre privind preluarea în administrare a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul SMID;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 139 din 30.03.2018 privind trecerea din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile -echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Adresa nr. 69757/05.07.2018 emisă de Consiliul Județean Iași prin care se solicită modificarea art.1din HCL 139/30.03.2018, în sensul că bunurile mobile aflate în proprietatea publică a UAT Județul Iași trec doar în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, nu și în proprietatea publică a UAT Municipiul Iași.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr.139/30.03.2018 privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, conform Anexei nr. 1, parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.1 din HCL 139/30.03.2018, în sensul că bunurile mobile aflate în proprietatea publică a UAT Județul Iași trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, nu și în proprietatea publică a UAT Municipiul Iași.

Art.3. Predarea - primirea bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport menționate la Art.1, se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în maxim 90 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare - Serviciul Monitorizare și Promovare Calitate Mediu și SC Salubris SA Iași

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Monitorizare și Promovare Calitate Mediu, S.C. Salubris S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 327 din 27 Iulie 2018

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 327/27.07.2018

privind preluarea în administrare și inventarierea în domeniul public al Municipiului

Iași a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” și alocate Municipiului Iași

Nr.

crt.

Denumirea    bunurilor

inventariate

U.M

Cantitate

Preț unitar( inclusiv

TVA)

Valoarea de inventar

1

Europubela 240 l

BUC.

6755

182,28

1231301,4

2.

Containere pentru colectarea separată a deșeurilor de plastic și metal de 1100l

BUC.

1130

1071,36

1210636,8

3.

Containere pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton de 1100l

BUC.

1130

1071,36

1210636,8

4.

Containere pentru colectarea separată a deșeurilor de sticlă/rezidual de 1100l

BUC.

1730

1071,36

1853452,8

5.

Total

5506027,8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

5 / 5 la H.C.L. nr. 327 din 27 Iulie 2018