Hotărârea nr. 326/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 74278/18.07.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 48085/11.05.2018 emisă de Directia Tehnică si Servicii Comunitare - Biroul Versanti;

Având în vedere adresa nr. 73987/19.07.2018 emisă de Serviciul Juridic;

Având în vedere adresa nr. 48085/29.05.2018 emisă de Compartimentul Tehnic de

Implimentare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 73980/19.07.2018 emisă de Serviciul Gis Cadastru; Având în vedere planurile de amplasament intocmite de persoana autorizată SC Grup

Cinci SRL;

Având în vedere adresa nr. 50305/17.05.2018 emisă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare;

Având în vedere adresa nr. 52003/22.05.2018 emisă de Adminstratia Natională Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Prut- Barlad;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018, cu terenul în suprafata totală de 9610 mp, situat in Zona Cicoarei, compusă din :

-    S1 =2396 mp - localizata in parcela CAT 280/10 și HC 281/1, cvartal 4,

-    S2 = 3022 mp - localizata in parcela CAT 280/11 și HC 281/2, cvartal 4,

-    S3=548 mp - localizata in parcela HC 281/3, cvartal 4,

-    S4=3644 mp - localizata in CAT 282/1 și HC 281/4, cvartal 4,

identificate conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea realizarii “Canalului de evacuare ape pluviale Zona Cicoarei“.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Tehnice și Dezvoltare; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Local și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generală Tehnică și Dezvoltare; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 326 din 27 Iulie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 326 din 27 Iulie 2018