Hotărârea nr. 324/2018

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 69856 din 06.07.2018 întocmita de Direcția Arhitectură și Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente ;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.163/09.08.1999 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 546/23.12.2009 prin care s-a aprobat aplicarea reglementărilor din Planul Urbanistic General aprobat cu H.C.L. nr. 163/09.08.2009 până la aprobarea prin H.C.L. a Planului Urbanistic General actualizat ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.163/09.08.1999 se prelungește până la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Art.2. Orice modificare a regulamentelor locale de urbanism se va putea face numai în baza unor documentații de specialitate în condițiile legii, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Direcției de Arhitectură și Urbanism; Direcției Juridice. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Arhitectura si Urbanism.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

6

Abțineri

2

Nr. 324 din 27 Iulie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 324 din 27 Iulie 2018