Hotărârea nr. 323/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, NUMAR CADASTRAL 153927, întocmit în vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, NUMAR CADASTRAL 153927,

întocmit în vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3220 din 27.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 25090 din 13.03.2018 prin care SULEA RODICA SI SULEA DANIELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA ROMANA NR. 18, NUMAR CADASTRAL 153927, întocmit în vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 20.04.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 91 din 06.06.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 59036 din 08.06.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, NUMAR CADASTRAL 153927, întocmit în vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 390,00 m, conform contractului de vanzare cumparare nr. 7711 din 1974, certificat de mostenitor nr. 50,51,52/2016 avand cota parte de % Sulea Rodica si de % Sulea Daniela.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 4,00 m masurat de la CTN la streasina, regim de inaltime P;

•    POT max = 45 %;

•    CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

Amplasarea cladirilor fata de aliniament: regim de aliniere 7.7m(existent) din axul strazii Romana;

Alinierea constructiei- 2,9m fata de Sud -vest (existent);

Alinierea constructiei- 0,00 m fata de Nord est (existent);

Alinierea constructiei- 0,00 m fata de Nord vest (existent);

Alinierea constructiei -1,5 m fata de Lateral sud (propus);

Alinierea constructiei- 0,00 m posterior (existent);

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la

data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire locuinta prin demolare constructie existenta, pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor SULEA RODICA și SULEA DANIELA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 323 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 323 din 27 Iulie 2018