Hotărârea nr. 321/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 153582, Intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 153582

Intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3346 din 17.10.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 17650 din 19.02.2018 prin care PRISECARIU CIPRIAN CONSTANTIN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA IASI TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 153582 intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 578 din 21.11.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 20.04.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 96 din 06.06.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 62901 din 19.06.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

1 / 3 la H.C.L. nr. 321 din 27 Iulie 2018

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 153582 intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2.400,00 mp și este deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 2069 /05.09.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 8,00 m masurat de la ±0,00 la atic/streasina, regim de inaltime

P+1E;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 1,0 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament principal 9,00 m fata de limita proprietatii.

-    regim de aliniere posterior - 3,00 m fata de limita parcelei;

-    regim de aliniere - 3,0 m fata de limita lateral stanga a parcelei;

-    regim de aliniere - 3,00 m fata de limita lateral dreapta a parcelei;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire hala de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; benefiarului PRISECARIU CIPRIAN CONSTANTIN și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 321 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 321 din 27 Iulie 2018