Hotărârea nr. 320/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 6260, întocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 6260

întocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1442 din 17.05.2017 (valabilitate 17.05.2019) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 33875 din 03.04.2018 prin care OLARESCU GHEORGHE MIRCEA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 6260 intocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 796 din 06.09.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.05.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 105 din 11.07.2018 ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 75251 din 20.07.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 6260 intocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 14.434 mp, detinut in baza titlului de proprietate nr. 182574 si a titlului de proprietate nr. 185858;

Prevederi PUG: UTR-CC, subzona CC1 - zona centrelor de cartier continand echipamente publice, servicii de interes general, activitati productive mici, manufacturiere, nepoluante si locuinte - subcentru de cartier propus pentru Bucium.

Prevederi PUZ: subzona Cca - ansamblu de functiuni mixte; subzona CCb-functiuni de prestari servicii comerciale .

INDICATORI URBANISTICI:

UTR Cca:

POT = 40%; CUT = 2,00 mp.ADC /mp teren;

-    ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR H max = 30,00 m masurata de la CTN la atic; Regim de inaltime =2S+P+M+7E+Eth; Suprafata teren= 6.761 mp;

UTRCcb:

POT = 35%; CUT = 0,35 mp.ADC /mp teren;

-    ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR H max = 6,50 m masurata de la CTN

la atic; Regim de inaltime =P; Suprafata teren= 7.673 mp;

Aliniamentul principal pentru subzona CCa (la strada Bucium ):

-    regim de aliniere minim 5,0 m fata de limita sud-vest, pentru cladiri cu regim de inaltime P+4E, Hmax=20 m la cornisa/atic;

-    regim de aliniere minim 48,0 m fata de limita sud-vest, pentru cladiri cu regim maxim de inaltime - parter si mezanin, Hmax=10 m la cornisa/atic

-    regim de aliniere minim 45,0m fata de limita sud -vest, pentru cladiri cu regim maxim de inaltime - subsol+parter+mezanin+7E, Hmax= 28 m la cornisa/atic.

Aliniamentul lateral dreapta: minim 2,0 m (dinspre nord-est) fata de limita subzonei

CCb;

Aliniamentul lateral stanga: minim 10,0 m (dinspre vest) fata de limita proprietatii; Aliniamentul posterior: minim 8,00 m (nord-vest) fata de limita de proprietate. Aliniamentul pentru subzona CCb ( la strada Bucium).

Regim de aliniere principal minim 42,00 m (dinspre sud-vest) fata de limita propusa pentru cladiri cu regim maxim de inaltime Paqrter- Hax=6,50 m la cornisa/atic.

Regim de aliniere lateral dreapta - la strada Petre Vancea- minim 3,00 m (dinspre sud-est) fata de limita de proprietate;

Regim de aliniere lateral stanga - minim 3,50 m (dinspre nord- vest) fata de limita dintre cele doua subzone ;

Regimul de aliniere posterior- minim 2,50 m (dinspre nord-est) fata de limita dintre cele doua subzone Cca si CCb.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica.

Art.4. In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; domnului OLARESCU GHEORGHE MIRCEA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 320 din 27 Iulie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 320 din 27 Iulie 2018