Hotărârea nr. 32/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent înscris în CF 120493-C1-U46), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, tr. 2, parter


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu comercial (construcție și teren aferent înscris în CF 120493-C1-U46), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, tr. 2,

parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5977/19.01.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 153/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 126452/19.12.2017 întocmit de S.C. Real Estate Value SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a spațiului comercial (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, tr.2, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 62,89 mp (suprafață construită 75,45 mp) și teren aferent de 8,38 mp (cota de 0,75 %), înscris în cartea funciară înscris în CF 120493-C1-U46/ UAT Iași, evaluat la prețul de 62390 Euro, echivalentul a 288620 lei (la cursul valutar de 4,6260 lei/1 Euro valabil la data de 18.12.2017).

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare nr. 126452/19.12.2017 întocmit de S.C. Real Estate Value SRL, prin care se stabilește valoare fără TVA a spațiului comercial menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de licitație pentru vânzarea spațiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 32 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 32 din 30 ianuarie 2018