Hotărârea nr. 319/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, NUMAR CADASTRAL 125538, întocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte pe teren proprietate , persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, NUMAR CADASTRAL 125538

întocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte pe teren proprietate , persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3208 din 27.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 40370 din 23.04.2018 prin care SC MATELIS GRUP SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, NUMAR CADASTRAL 125538, intocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte colective pe teren proprietate , persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 830 din 20.03.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.05.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 101 din 11.07.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 71238 din 10.07.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, NUMAR CADASTRAL 125538 intocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte colective pe teren proprietate , persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.155,00 mp, detinut de SC MATELIS GRUP SRL conform: act de vanzare cumparare 8540 din 31.07.2017 ;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 16,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime

S +P+4E;

•    POT max = 45 %;

•    CUT max = 2,16 mp.ADC/mp.teren;

Accesul la zona studiata se face din strada Dudescu , strada cu profil transversal de minim 21,0m, distanta de la limita de proprietate la axul strazii este de 15,00 m.

-regim de aliniere principal minim 3,0 m fata de limita de proprietate

-regim de aliniere lateral minim 3,0 m fata de limita de proprietate

-regim de aliniere posterior minim 3,0m fata de limita de proprietate.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; benefiarului S.C. MATELIS GRUP S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 319 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 319 din 27 Iulie 2018