Hotărârea nr. 318/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SC 64, NUMAR CADASTRAL 140110, 140111, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SC 64, NUMAR CADASTRAL 140110, 140111 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3239 din 29.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 30424 din 26.03.2018 prin care NECHITOAIE AUREL ADRIAN, NECHITOAIE ANDREEA DORINA, ZAMFIR ANDREI ALEXANDRU, MOCANU

CRISTINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SC 64, NUMAR CADASTRAL 140110, 140111 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 814 din 27.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din

data de 05.06.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 103 din 11.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 73019 din 13.07.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SC 64, NUMAR CADASTRAL 140110, 140111 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.301,00 mp și este detinuta astfel: suprafata de 651 mp detinuta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 897/14.03.2017 prop. NECHITOAIE AUREL ADRIAN, NECHITOAIE ANDREEA DORINA; suprafata de 650 mp detinuta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 898/14.03.2017 prop. ZAMFIR ANDREI ALEXANDRU, MOCANU CRISTINA in cote indivize de 1/2.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 10,00 m masurata de la CTN la coama; Regim de inaltime =

P+1E+M;

•    POT max = 35 %;

•    CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament principal 5,00 m fata de limita de la strada.

-    regim de aliniere nord - 5,00 m fata de limita parcelei;

-    regim de aliniere vest- 3,0 m fata de limita parcelei;

- regim de aliniere est- 5,00 m fata de limita parcelei;

- regim de aliniere sud- 3,00 m fata de limita parcelei;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta

din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor NECHITOAIE AUREL ADRIAN, NECHITOAIE ANDREEA DORINA, ZAMFIR ANDREI ALEXANDRU, MOCANU CRISTINA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 318 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 318 din 27 Iulie 2018