Hotărârea nr. 317/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI nr. 10, NUMAR CADASTRAL 158069, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI nr. 10, NUMAR CADASTRAL 158069, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4070 din 23.11.2018 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 21969 din 02.03.2018 si cererea nr. 69137 din 04.07.2018 prin care MEWIS EUGEN si MEWIS ALINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CICOAREI nr. 10, NUMAR CADASTRAL 158069, întocmit in vederea construiirii unei locuinte individuala pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 801 din 07.02.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

20.04.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 87 din 06.06.2018;

Având în vedere adresa emisa de Consiliul Judetean Iasi nr. 16760/373/U/ din 19.06.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 75166 din 20.07.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA CICOAREI nr. 10, NUMAR CADASTRAL 158069, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 600 mp (din acte si 612 mp din masuratori) detinut de MEWIS EUGEN si MEWIS ALINA in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 6145/23.10.2017.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - Lc1a - locuinte individuale mici cu P+1 niveluri retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu;

Utilizari admise

-    locuinta si functiuni complementare

Utilizari permise cu conditii:

-    sedii de firme si servicii profesionale cu conditia ca acestea sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Indicatori urbanistici : POT max = 22 %; CUT max. = 2 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+1E,

Inaltimea maxima 9,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 13,35 m din axul strazii Cicoarei si 6,35m fata de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE - retragere la 2,30 m fata de limita proprietatii (vest) si retragere la 2,0 m fata de limita proprietatii (est);

AMPLASAREA FATA DE LIMITELE POSTERIOARE ALE PARCELELOR: minim 5,0m fata de limita proprietatii.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilori MEWIS EUGEN si MEWIS ALINA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 317 din 27 Iulie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 317 din 27 Iulie 2018