Hotărârea nr. 316/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.12BIS (SC 29), NUMAR CADASTRAL 139233, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.12BIS (SC 29), NUMAR CADASTRAL 139233

întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2235 din 16.07.2016 ;

Având în vedere cererea nr. 121682 din 07.12.2017 și cererea nr. 63982 din

21.06.2018 prin care domnul ILIES ADRIAN DUMITRU si doamna GAVRIL MIHAELA LILIANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, IASI, STRADA VITICULTORI NR.12BIS (SC 29), NUMAR CADASTRAL 139233, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 717 din 31.05.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 26.02.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef Consiliul Județean Iași nr. 6 din

18.06.2018.

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 99 din 11.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 73105 din 16.07.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA VITICULTORI NR.12 BIS (SC 29), NUMAR CADASTRAL 139233, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 494,0 mp, situat in intravilanul municipiului Iasi este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.1654/14.04.2016.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - L - zona de locuit - locuințe individuale;

Utilizari admise

- locuinte individuale si functiuni complementare

Utilizari permise cu conditii:

- functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca acestea sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Indicatori urbanistici: POT max = 35 %; CUT max. = 1,05 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+2E, Inaltimea maxima 9,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 18,60 m din axul strazii Viticultori (12,90 m fata de regim de aliniere propus) si 13,0 m fata de limita de proprietate (5,70 m fata de regimul de aliniere);

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE - retragere la 3,0 m fata de limita proprietatii;

AMPLASAREA FATA DE LIMITELE POSTERIOARE ALE PARCELELOR: minim 3,0m fata de limita proprietatii;

Imprejmuirea se va retrage la distanta de 6,30 m fata de axul strazii Viticultori;

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte.

Art.4. In conformitate cu Plansa 4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor ILIES ADRIAN DUMITRU si GAVRIL MIHAELA LILIANA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 316 din 27 Iulie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 316 din 27 Iulie 2018