Hotărârea nr. 315/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BANAT NR. 16, NUMERE CADASTRALE 153454 si 140610, întocmit în vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privată, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA BANAT NR. 16, NUMERE CADASTRALE 153454 si 140610,

întocmit în vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privată, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1700 din 27.05.2016 si certificatul de urbanism nr. 1146 din 28.03.2018 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 16720 din 15.02.2018 si cererea nr. 51157 din 18.05.2018 prin care domnul SERBANESCU DRAGOS RADU GABRIEL, doamna SERBANESCU CLAUDIA si doamna BOCANETZ PAULA, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA BANAT NR. 16, NUMERE CADASTRALE 153454 si 140610, întocmit în vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privată, persoane fizice ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 770 din 23.08.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.05.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 80 din 06.06.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 58929 din 08.06.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA BANAT NR. 16, n.c. 153454 si 140610, întocmit în vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privată, persoane fizice. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 500,00 mp detinut de domnul SERBANESCU DRAGOS RADU GABRIEL, doamna SERBANESCU CLAUDIA si doamna BOCANETZ PAULA, conform contractului de vanzare cumparare nr. 2522/26.09.2007 si contractului de vanzare cumparare nr. 2128/24.08.2007.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - L1 - locuinte individuale mici cu D+P; D+P+M niveluri;

Utilizari admise - locuinta si functiuni complementare

Utilizari permise cu conditii: - functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca acestea sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

Indicatori urbanistici POT max = 35 %; CUT max. = 0,36 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+M, Inaltimea maxima 5,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 9,80 m din axul strazii Olteniei si 5,0m fata de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE - retragere la 2,0 m fata de limita proprietatii (vest) si retragere la 3,0 m fata de limita proprietatii (est);

AMPLASAREA FATA DE LIMITELE POSTERIOARE ALE PARCELELOR: minim 2,0m fata de limita proprietatii.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta unifamiliara.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului Serbanescu Dragos Radu Gabriel si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 315 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 315 din 27 Iulie 2018