Hotărârea nr. 312/2018

HOTĂRÂRE privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 25 mp, situat în Iaşi, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si respingerea vânzării acestuia prin licitatie publica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018,

cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 25 mp, situat în Iași, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si respingerea vânzării acestuia prin licitatie publica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.16531/15.02.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;

Având în vedere adresa cu nr.38585/07.04.2017 prin care doamna Insuratelu Magdalena, domiciliata in Iasi, strada Fundac Eternitate, nr.14, solicita cumpararea terenului în suprafață 25 mp, situat in Iasi, Fundac Eternitate, nr.14, detinut prin contractul de folosinta agricola nr.33151/34 din 03.07.2009;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 124851/14.12.2017, întocmit de REAL ESTATE SRL;

Având în vedere H.C.L. nr. 222 din 23 iunie 2017 privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere H.C.L. nr. 61 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea unor proceduri

în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iași ;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 41875/19.04.2017 al Comisiei de tehnice de

analiză a solicitărilor privind cumparare a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 1047/27.07.2016 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere HCL nr. 211/30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat;

Având în vedere Adresele nr. 39022/39024/27.04.2017 Compartimentului Tehnic de Aplicare a Legilor Proprietatii respectiv a Legii10/2001, republicată si a Legii 247/2005 ;

Având în vedere Adresa nr. 16383/15.02.2018 emisa de Serviciul Juridic si adresa nr. 39023 din 08.06.2017 transmisa de catre Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere Raportul nr.35453/11.04.2018 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1140/11.04.2018;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Având în vedere prevederile art.4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 25 mp, situat in Iasi, Strada Fundac Eternitate, nr.14, precum și vănzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 25 mp, situat in Iasi, Strada Fundac Eternitate nr.14.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; doamna Insuratelu Magdalena, domiciliata in Iași, strada Fundac Eternitate nr.14 și Instituția Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 312 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 312 din 27 Iulie 2018