Hotărârea nr. 311/2018

HOTĂRÂRE privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iasi- Bulevardul Metalurgiei langa nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1, precum si respingerea concesionarii prin licitatie publica a acestuia, in scopul amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iasi- Bulevardul Metalurgiei langa nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1, precum si respingerea concesionarii prin licitatie publica a acestuia, in scopul amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 25573/14.03.2018 întocmită de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere initiativa SC COMAC IMPEX SRL, cu sediul in judetul Iasi, municipiul Iasi, bulevardul Metalurgiei, nr. 3, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J22/268/2000 si CUI 13090315, care prin adresa nr. 116700 din 17.11.2016 solicită concesionarea terenului situat în Iași, Bulevardul Metalurgiei, nr. 3, identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1, în suprafață de 253,15 mp, în vederea amenajării unei parcari ;

Având în vedere H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat;

Având în vedere Adresele nr. 33420/02.04.2018; 123702/13.12.2017; 4558/16.04.2018 ale Secretariatului de aplicare a legilor proprietatii, respectiv Legea10/2001, republicată si Legea 247/2005, respectiv ale Directiei Juridice -Serviciul Contenciosi ale Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Având în vedere prevederile art. 4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 118741/28.11.2017, întocmit

de REAL ESTATE SRL;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 19655/16.02.2017 al Comisiei de tehnice de analiză a solicitărilor privind cumparare a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr.1048/27.07.2016 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr.27025/27.03.2018 al Comisiei de negociere a redeventelor in cazul concesionarilor directe si de stabilire a valorii redevențelor in cazul licitatiilor publice, constituită prin H.C.L. nr. 222/2017;

Având în vedere art. 13 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 253,15 mp. situat in Iasi, Bulevardul Metalurgiei nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1, precum si concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 253,15 mp, situat în Iași, Bulevardul Metalurgiei nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1,aflat in proprietatea privata a Municipiului Iasi, in vederea amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;Directiei Exploatare Patrimoniu ;Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 311 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 311 din 27 Iulie 2018