Hotărârea nr. 31/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iaşi, Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat

in Iași, Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 128553/28.12.2017, întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere documentatia tehnica cadastrala, intocmita in vederea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Strada Codrescu, nr.6, in 2 loturi ;

Având în vedere Referatul OCPI-Iasi nr. 7438 din 17.01.2018 de admitere a dezmembrarii imobilului situat in Strada Codrescu, nr.6, in 2 loturi ;

Având în vedere Raportul nr. 74503 din 24.07.2017 al comisiei tehnice de analiza a solicitarilor de cumparare a unor imobile aflate in proprietatea Municipiului Iasi constituita conform Dispozitiei nr. 2597/2017 ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 153/24.04.2017-Anexa 1.1-pozitia 9 privind inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere încheierea nr. 74870 din 12.08.2008 emisa de OCPI -Iasi pentru intabularea terenului din strada Codrescu nr. 6 ;

Având în vedere Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara ;

Având în vedere Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului constructie si teren, proprietatea Municipiului Iasi situat in Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi , avand numar cadastral 19117, inscris in CF nr. 74059, în 2 loturi, in baza documentației de dezmembrare avizată de O.C.P.I. prin Referatul de Admitere nr. 7438 din 17.01.2018 -(Anexa 1), ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului îasi sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul acestei hotarari.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 31 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 31 din 30 ianuarie 2018