Hotărârea nr. 308/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.312 mp, situat în intravilan Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea Funciara nr. 157712-UAT Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.312 mp, situat în intravilan Iași, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea Funciara nr. 157712-UAT Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 65272/25.06.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere adresa nr. 60721/13.06.2017, prin care SC OMCO Romania SRL cu sediul în Calea Chisinaului, nr.43, judetul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/2149/2005, avand CUI 17891928 si reprezentata prin Barrie Andrew Baston in calitate de Director General, solicită cumpărarea terenului în suprafață de 1.312 mp, situat în Iași, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 197/31.05.2017 privind completarea si modificarea inventarelor domeniului privat însușit prin H.C.L. nr. 153/24.04.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017 privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 30 ianuarie 2018

privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iași ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.58937/08.06.2018 întocmit de BULAU

VLAD;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 74503/24.07.2017 al Comisiei Tehnice de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 2597/12.07.2017;

Având în vedere Raportul nr.65268/25.06.2018 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1140/11.04.2018;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.312 mp, situat în intravilan Iași, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, proprietate privată a Municipiului Iași conform HCL nr.197 din 31.05.2017 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.58937/21.06.2018 întocmit de BULAU VLAD pentru terenul situat în intravilan Iași, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33 A., în suprafață de 1.312 mp, care stabileste prețul de 9 euro/mp, respectiv 11.808 euro adica echivalentul a 54.983 lei, la care se va adăuga T.V.A. , pentru întreaga suprafață de 1.312 mp .

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași; Comisiei de vânzare ; Direcției de Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; S.C. OMCO Romania S.R.L. cu sediul în Calea Chisinaului nr.43 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Comisia de vânzare, Direcția Exploatare Patrimoniu și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățen

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 308 din 27 Iulie 2018

Anexa nr . 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 27 iulie 2018

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.312 mp, situat în Iași, zona industriala, Șoseaua Iasi-Tomesti, nr.

33A,avand nr. cadastral 157712

1.1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

•    Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru terenul în suprafață de 1.312 mp, situat în intravilan Iași, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea funciara 157712 UAT Iasi; terenul apartine domeniului privat al Municipiului Iași, si este identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

•    Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

•    Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

1.2.    ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

•    Prețul de pornire la licitației este de :

S 1 = suprafata de 1.312 mp , pret pornire licitatie 12.000 euro.

•    Pasul de strigare va fi de :

S 1 = suprafata de 1.312 mp , pas de strigare licitatie 1.000 euro.

•    Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

•    Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de :

S 1 = suprafata de 1.312 mp , garantie 1.500 euro.

Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren in suprafata de 1.312 mp situat în Iași, Soseaua Iasi Tomesti, nr.33 A, având nr. cadastral 157712, carte funciară 157712 UAT Iași.

•    Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

•    Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele situații:

a)    dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

b)    in cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 15 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea achitării contravalorii terenului.

•    Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător constituind avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

•    Taxa de participare este de 500 lei (depusă prin OP sau la caserie);

•    Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI II.1. DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

1) Pentru persoanele juridice:

- Cererea de participare, in care se va stipula in clar adresa unde doreste sa i se transmita corespondenta;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul, in care sa nu fie inregistrate mentiuni/sanctiuni;

-    Dovada existentei intr-un cont bancar a cel putin jumatate din suma de pornire la licitatie(fară

TVA);

-    Declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    Împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participantilor necastigatori;

-    Pentru societățile nou înființate să prezinte că au în cont disponibilul necesar achiziționării bunului.

2) Pentru persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate:

-    Cerere de participare in care se va stipula in clar adresa unde doreste sa i se transmita corespondenta;

-    Copie de pe actul de identitate;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Dovada existentei intr-un cont bancar a cel putin jumatate din suma de pornire la licitatie(fară

TVA);

-    Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

-    Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participantilor necastigatori;

II.2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

•    Documentele și cererea de participare se depun la registratura DAPPP , din sos

Nationala nr. 43, până cel târziu în data de................2018, ora 13.

•    Deschiderea licitației are loc în data de....................2018, ora 14, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III.    DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.    Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3.    Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect

acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de

participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6.    Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator. Adjudecarea se va face după ce au fost parcurși minim 3 (trei) pași peste prețul de pornire.

3.8.    Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

3.9.    Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

3.10.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita prețul integral în termen de 15 zile calendaristice dupa care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.11.    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de garanție de participare de catre acesta nu se va restitui ci va constitui venit al bugetului local iar acesta va achita catre bugetul local un sfert din suma adjudecata, cu titlu de daune, in termen de 20 zile lucratoare de la data expirarii termenului in care avea obligatia semnarii contractului. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

IV.    MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație.

V. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

VI. LITIGII

•    Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

VII. DISPOZIȚII FINALE

•    Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

VIII. DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

-    Planul de încadrare în zonă

-    Planul de situatie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

7 / 7 la H.C.L. nr. 308 din 27 Iulie 2018