Hotărârea nr. 307/2018

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei Exploatare Patrimoniu, în vederea casării


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri aflate în administrarea Direcției Exploatare Patrimoniu, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iulie

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 73732/17.07.2018, întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere prevederile Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere prevederile H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 212/30.05.2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 519/29.11.2017 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/2010 încheiat cu SC Ecopiața;

Având în vedere procesul verbal nr. 126119/19.12.2017 și actul adițional nr. 6953/22.01.2018 încheiat la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/2010 ;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a mijlocului fix Hala legume-fructe amplasată în piața Podul de Piatră, acoperind o suprafață de 195,66 mp, executată parțial din zidărie și dotată cu tarabe din beton, înregistrată sub nr. de inventar 11845, cu o valoare de 250450,19 lei, aflată în administrarea Direcției Exploatare Patrimoniu, în vederea casării.

Art.2. Dupa scoaterea din funcțiune și dezafectarea mijlocului fix menționat la art.1 din prezenta hotărâre, materialele rezultate vor fi evaluate, urmând a fi valorificate în funcție de necesități.

Art.3 Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către: Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 307 din 27 Iulie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 307 din 27 Iulie 2018