Hotărârea nr. 306/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu instalatiile de iluminat public ce fac obiectul contractului de vanzare - cumparare autentificat cu nr. 1808/20.06.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu instalatiile de iluminat public ce fac obiectul contractului de vanzare - cumparare

autentificat cu nr. 1808/20.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 74467/19.07.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 200/30.05.2018 privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. si a încheierii Contractului, privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

Având în vedere Contractul de vanzare- cumparare autentificat sub numarul 1808/20.06.2018, inregistrat la Primaria Municipiului Iasi sub numarul

63327/20.06.2018;

Având în vedere Procesul verbal de predare primire nr.72345/12.07.2018;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018, cu instalatiile de iluminat public achizitionate de la S.C. DELGAZ GRID S.A., in baza contractului de vanzare- cumparare autentificat sub numarul 1808/20.06.2018, inregistrat la Primaria Municipiului Iasi cu numarul 63327/20.06.2018, in valoare de totala de 999.600 lei. Bunurile sunt cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Instalatiile de iluminat public completeaza Anexa 3.1 a Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018, ce reprezinta gestiunea Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, respectiv Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 306 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 306 din 27 iulie 2018