Hotărârea nr. 305/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 28, aflate în administrarea Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 28, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 69913 / 06.07.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 - privind Cadastru General;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-28, după cum urmează:

-    Teren în suprafață de 139 mp. situat în Iași, Str. Trei Fantani, Tarla 134, parcela

P 4751/5/5. Anexa 1.

-    Teren în suprafață de 442 mp. situat în Iași, str.Bucur, nr. 31A, Tarla 102, Parcela

A 3638/1/1. Anexa 2.

-    Teren în suprafață de 70 mp. situat în Iași, str. Mihai Sturza, nr. 63, Tarla 12, Parcela CC 6428/1/3/1. Anexa 3.

-    Teren în suprafață de 45 mp. situat în Iași, str. Nicoriță, Tarla 36 Parcela A 1747/1/2

Anexa 4.

-    Teren în suprafață de 305 mp. situat în Iași, str. Toma Săvescu 3, Tarla 35; parcelele: CC 1242/1 Anexa 5.

-    Teren în suprafață de 350 mp. situat în Iași, str. Oancea, nr. 35, Tarla 67, CC

3950/50 Anexa 6.

-    Teren în suprafață de 108 mp. situat în Iași, str. Octav Botez, Tarla 17, CC 589/1/1

Anexa 7.

-    Teren în suprafață de 38 mp. situat în Iași, str. Vânători, nr. 11 Tarla 41, CC 2005/1/1

Anexa 8.

-    Teren în suprafață de 12 mp. situat în Iași, str. Pojărniciei, nr. 1A, Tarla 70,

CC 2778/1/1. Anexa 9.

-    Teren în suprafață de 82 mp. situat în Iași, str. Spancioc, nr. 16 B, Tarla 11, DS 817/1 este parte din drum. Anexa 10.

-    Teren în suprafață de 57,30 mp.situat in Iasi, str. Marginei, nr. 21, Tarla T0, DS 234/1/1, face parte din drum. Anexa 11.

-    Teren în suprafață de 20 mp. situat in Iasi, str. Perju, nr. 26, Tarla 91, CC 2940/1/1,

Anexa 12.

-    Teren în suprafață de 157 mp. situat in Iasi, str. Aviației, nr.29, Tarla 27, V 869/1,

Anexa 13

-    Teren în suprafață de 68,50 mp. situat în Iași, str. Mr. Popescu Eremia, Tarla 13,

CAT 449/1/1/1. Anexa 14.

-    Teren în suprafață de 291,44 mp. situat în Iași, str. Spinți, Tarla 30, A 1218/1/1, CC

1228/1/1. Anexa 15.

-    Teren în suprafață de 308,20 mp. situat în Iași , Std. Copou, Tarla 27, PD 901,

Anexa 16.

-    Teren în suprafață de 57 mp. situat în Iași, str. Urcușului, nr. 11, Tarla 28, VH

973/1/1 Anexa 17.

- Teren în suprafață de 159 mp. situat în Iași, Al. Tudor Neculai, nr. 114 A, Tarla 48, A 1841/1/99, Anexa 18.

- Teren în suprafață de 36 mp. situat în Iași, str. Sf. Atanasie, nr. 8, Tarla 26, CC 798/2/1, Anexa 19.

- Teren în suprafață de 512 mp. situat în Iași, str. Caprelor, nr. 14,Tarla 26, A 854, Anexa 20.

- Teren în suprafață de 1165 mp. situat în Iași, str. Caprelor, nr. 14, Tarla 26, A 855 Anexa 20

- Teren în suprafață de 322 mp. situat în Iași, bld. C.A.Rosetti, Tarla 60, CC 2596. Anexa 21

- Teren în suprafață de 828 mp. situat în Iași, str. Viticultori, nr. 7, Tarla 31,VH 1473, CC 1474, A 1476, A1477. Anexa 22

- Teren în suprafață de 1142 mp. situat în Iași, str. Strugurilor, nr.26, Tarla 18, CAT 686, Anexa 23

- Teren în suprafață de 417 mp. situat în Iași, str. Cicoarei, nr. 71,Tarla 189, A 607/1 Anexa 24.

- Teren în suprafață de 199 mp. situat în Iași, str. Cicoarei, nr. 71,Tarla 54, P 2246/2 Anexa 24.

- Teren în suprafață de 128 mp. situat în Iași, str. Cicoarei, nr. 65,Tarla 189, P 606/1 Anexa 25

- Teren în suprafață de 93 mp. situat în Iași, str. Cicoarei, nr. 65, Tarla 54, P 2246/1 Anexa 25

- Teren în suprafață de 519 mp. situat în Iași, str. Sălciilor, nr. 44A, Tarla 1 CC 187/2, Anexa 26.

- Teren în suprafață de 3143mp. situat în Iași, str. Bărboi, nr. 17A, Tarla 26, CAT 784, Anexa 27

- Teren în suprafață de 87 mp. situat în Iași, str. Valea Adâncă, T 48, A 1841/29/1/3, Anexa 28

- Teren în suprafață de 120 mp. situat în Iași, str. Valea Adâncă, T 48, A 1841/29/2/4, Anexa 28

- Teren în suprafață de 91 mp. situat în Iași, str. Valea Adâncă, T 48, A 1841/29/2/5, Anexa 2

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciului G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta

Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 305 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 305 din 27 iulie 2018