Hotărârea nr. 304/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala „Ștefan cel Mare”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul

Apărării Naționale - Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - Filiala „Ștefan cel Mare”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 74392/18.07.2018;

Având în vedere adresa transmisă de Ministerul Apărării Naționale -Unitatea Militară 01175 Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub nr. 65934 din data de 27.06.2018, prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat în vederea pregătirii inaugurării Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I” - Filiala “Ștefan cel Mare”, care va avea loc la data de 25 octombrie 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului <Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - Filiala „Ștefan cel Mare”>, prevăzut în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Ministerului Apărării Naționale - Unitatea Militară 01175 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de reprezentantul Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași si ARSACIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 304 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 304 din 27 iulie 2018

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul Apărării

Naționale - Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - Filiala „Ștefan cel Mare”

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2018

A.    Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea

Iași, județul Iași, Cod Fiscal: 4541580, cont__, deschis la Trezoreria Iași,

telefon 0232-211215, fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

și

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE - UNITATEA MILITARĂ 01175 IAȘI, cu sediul în Municipiul Iași, Bulevardul Carol I nr. 7, Cod Fiscal 39176860, cont RO84RZBR0000060019884754. denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

B.    OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea organizării în parteneriat, a actiunilor si evenimentelor prilejuite de inaugurarea Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I”-Filiala “Ștefan ce Mare”, la data de 25 octombrie 2018.

C.    DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate.

D.    OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Unitatea Militară 01175 - Brigada 15 Mecanizată va reabilita și amenaja clădirea Pavilionului “A” și spații din Pavilionul „B” ale Muzeului, va realiza Expoziția tematică permanentă „Evoluția structurilor militare din Iași și zona Moldovei de la 1830 și până în prezent”, în cooperare cu Muzeul Militar Național, va obține avizul de mediu de la APM Iași pentru tăierea/toaletarea unor arbori de pe terenul din B-dul Carol I nr. 7, va identifica și va aduce pentru expunere în spațiile interioare obiecte de patrimoniu muzeal specifice (uniforme, drapele, armament de infanterie, armament alb, decorații, obiecte personale aparținând unor personalități militare care au comandat structuri ale armatei din Iași și din zona Moldovei, fotografii, documente, etc), va identifica și va aduce pentru expunere permanentă în spațiul exterior Muzeului aproximativ 15-20 piese de artilerie terestră și antiaeriană.

Municipiul Iași va sprijini cu lucrări de amenajare peisagistică a spațiului din Bulevardul Carol I nr. 7 și a zonei adiacente, ce constau în toaletarea arborilor și tăierea celor uscați, înlocuirea gardului viu cu gazon rezistent la intemperii, va amplasa dale pentru suportul pieselor de artilerie, va decora cu piatră albă jardinierele din beton dinspre Bulevardul Carol I nr. 7, unde în prezent se află gard viu, va aduce la nivel spațiul dintre aleea pietonală de pe B-dul Carol I și peretele dinspre strada Cercului Militar Iași în vederea amplasării unor piese de artilerie, va suporta costul acestora și va face cunoscut opiniei publice intențiile pe care instituția le are referitoare la implicarea sa în proiect.

E.    FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

F.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ................................în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

parte.

MUNICIPIUL IAȘI Primar,

Mihai CHIRICA


MINISTERUL APĂRĂRII

NAȚIONALE - UNITATEA MILITARĂ

01175 IAȘI

Colonel,

Remus BONDOR

Director General D.G.E.F.P.L,

Ec. Maria Apetroaie

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea,

legalitatea intocmirii acestui inscris

Director Directia Juridica,

Cristina Daniela Oteleanu

Am luat cunostinta de acest inscris oficial

si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii    Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Director General,

ing. Catalin Boghiu

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea

si legalitatea acestui inscris oficial

Șef Serviciu,

ing. Viorica Bostan

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea si legalitatea acestui inscris oficial

Șef Serv. Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate,

cons. jr. Mihaela Pintilie

Am luat cunostinta de acest inscris oficial si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

Inspector,

ing. Delia Muntean

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris

5 / 5 la H.C.L. nr. 304 din 27 iulie 2018