Hotărârea nr. 303/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 7501 din 20.07.2018, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS înregistrată sub numărul 65.525 din 26.06.2018;

Având în vedere Raportul ARSACIS nr.1134/06.06.2018 cu privire la solicitarea Operatorului regional SC APAVITAL SA de modificare și completare a tarifelor pentru serviciile conexe;

Având în vedere Adresa nr. 20745/07.05.2018 emisă de SC APAVITAL SA privind nota de fundamentare nr.18392/24.04.2018 de actualizare/modificare a tarifelor serviciilor conexe prestate terților, normele metodologice pentru tarifarea serviciilor conexe la terți și Decizia Consiliului de Administrație SC APAVITAL SA nr. 34/25.04.2018;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru

aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași:

-    modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe, conform Anexei nr.1 si Anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotarare,

-    modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, prin Actul Adițional nr. 28, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Municipiului Iași atribuțiile referitoare la:

- modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe, conform Anexei nr.1 si Anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotarare,

- modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Asociația

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, prin Actul Adițional nr.28.

Art. 3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației, a Actului Adițional nr.28 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr.1-27 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr.28 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi (ARSACIS); Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de reprezentantul Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași si ARSACIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 303 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 303 din 27 iulie 2018