Hotărârea nr. 302/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, judetul Neamț, la

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 64.492 din 29.06.2018, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS înregistrată sub numărul 65524 din 26.06.2018;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS privind acordarea expresă, în prealabil, a mandatului special, reprezentantului asociatului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a com. Poienari-jud. Neamț, precum și cu privire la aprobarea Actelor Adiționale nr.23 și nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;

Având în vedere cererea de aderare nr.1838/04.06.2018 precum și Hotărârea de Consiliu Local nr.17 din 31.05.2018 a Com. Poienari -jud. Neamț cu privire la aderarea la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru

aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, aderarea Comunei Poienari-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, conform Actului Adițional nr. 23, respectiv nr. 24.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama Municipiului Iași Actul Adițional nr. 23 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 24 la Statutul ARSACIS.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1 - 22 care nu contravin prevederilor Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi (ARSACIS); Direcției Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de reprezentantul Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași si ARSACIS

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 302 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 302 din 27 iulie 2018