Hotărârea nr. 300/2018

HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Adresa emisa de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi « Mihai Ursachi « cu nr. 441/25.06.2018 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 65166 din 25.06.2018 ;

Avand in vedere Referatul de specialitate emis de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila, inregistrat sub nr. 73397/16.07.2018 ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 372 din 29.09.2017, privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”;

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, este format din reprezentantul autorității administrației publice centrale ori locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizează Domnul Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Vlad Nicolae Nedelcu - consilier local, Casei de Cultura a Municipiului Iasi « Mihai Ursachi » și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Casa de Cultura a Municipiului Iasi « Mihai Ursachi ».

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 300 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24*

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

7


*Domnul consilier local Vlad Nicolae Nedelcu nu participa la vot.


2 / 2 la H.C.L. nr. 300 din 27 iulie 2018