Hotărârea nr. 30/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de Vint, sector cadastral 107 inscris in CF 132963.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de Vint, sector cadastral 107 inscris in CF 132963.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de    30

ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6.500/22.01.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere documentatia tehnica cadastrala intocmita in vederea dezmembrarii in cinci loturi a suprafetei de 109783 mp teren, situata in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132868, in vederea dezmembrarii in trei loturi a suprafetei de teren de 86954 mp situata in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132866 si in vederea dezmembrarii in cinci loturi a suprafetei de 294893 mp teren, situata in Str. Moara de Vint, sector cadastral 107, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132963 ;

Având în vedere Titlul de proprietate al Municipiului Iasi nr. 186318/20.02.2003; Având în vedere Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile

si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara ;

Având în vedere H.C.L. 154/2017, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea in cinci imobile a suprafeței de 109783 mp teren, situata in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132868, dezmembrarea in trei imobile a suprafetei de teren de 86954 mp situata in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132866 si dezmembrarea in cinci imobile a suprafetei de 294893 mp teren, situata in Str. Moara de Vint, sector cadastral 107, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 132963, conform documentatiei de dezmembrare avizate de ANCPI - OCPI lasi, cuprinse in Anexele nr. 1-3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze actele autentice de dezmembrare pentru terenurile ce fac obiectul acestei hotarari.

Art.3 Copie după prezenta hotărare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat; Serviciului GIS- CADASTRU -Compartimentul Tehnic de Implimentare a Legilor Proprietatii si Instituției Prefectului Județului Iasi.

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat;Serviciului GIS- CADASTRU - Compartimentul Tehnic de Implimentare a Legilor Proprietatii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 30 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 30 din 30 ianuarie 2018