Hotărârea nr. 3/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut - Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut - Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, în vederea

fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul

Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 25.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6823/22.01.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC, potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Asociației ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”; Consiliului Raional Ungheni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”; Consiliulul Raional Ungheni.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 3 din 25 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXĂ

la H.C.L. Nr. 3 din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” și

Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în

cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC

ACORD DE ASOCIERE

ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI,

9    *

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

ȘI

9

ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NSITRU

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de __________________între,

1. Consiliul Raional Ungheni, cu sediul în Ungheni, Strada Națională 11, Republica Moldova, reprezentat prin Ludmila GUZUN, în calitate de Președinte

2. Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de primar,

și

3. Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (AESPN), cu sediul in Iasi, str. Gandu nr. 4,

punct de lucru: Iași, str. Anastasie Panu nr. 60, județul Iași, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 43/A/26.04.2005, C.I.F. 17574547, reprezentată prin Dumitru-Tudor JIJIE, Director Executiv,

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, in vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2 (1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligențele pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, in vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(1). Consiliul Raional Ungheni, prin Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat;

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării, finanțării și implementării proiectului

Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, in vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni;

(2)    . Municipiul Iași prin Direcția Proiecte Europene:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării și implementării proiectului

Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, in vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni

(3)    . Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat

-    elaborează cererea de finanțare și toată documentația necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, înglobând documentele suport puse la dispoziție de către ceilalți Parteneri (Proiect Tehnic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție etc.)

-    asigură resurse umane în vederea accesării finanțării și implementării proiectului susmenționat.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 7 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și carei îi sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iași Primar

Mihai CHIRICA


Consiliul Raional Ungheni Președinte,

Ludmila GUZUN

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru Director Executiv Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

7 / 7 la H.C.L. nr. 3 din 25 ianuarie 2018