Hotărârea nr. 299/2018

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii Publice Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de

J    ■    J    J    J

administrator în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii Publice Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 309/23.08.2010 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

Având în vedere referatul întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 73380/16.07.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) și (4) din O.U.G.

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3 lit. (b), art.4 alin. (3) și alin. (4) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792 - art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii Publice Iași S.A. în data de 27.08.2018.

Art. 2. Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aducerii la cunostinta organelor de conducere si administrare ale intreprinderii publice S.C. Servicii Publice Iași S.A. cu privire la declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliul de Administrație.

Art. 3. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la S.C. Servicii Publice Iași S.A. se va realiza de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018.

Art. 4. Comisia de selecție va fi asistată de către un expert independent contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Iași, Comisia de selecție și structura de Guvernanță Corporativă să întocmească și să aprobe: Scrisoarea de așteptări, Planul de selecție al candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de

Administrație, Profilul noului consiliu, Matricea consiliului precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. (1) Actul constitutiv al S.C. Servicii Publice Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna consilier juridic Vanda Cazacu să reprezinte Municipiul lași și S.C. Servicii Publice Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 299 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 299 din 27 iulie 2018