Hotărârea nr. 297/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea Excelentei Sale Nikoloz Nikolozishvili, Ambasadorul Georgiei in România, cu privire la amplasarea la Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki);

Avand in vedere referatul de specialitate inregistrat sub numarul 75322 din 23.07.2018, intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere prevederii Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba amplasarea in Municipiul Iași a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki), pe esplanada Costache Negri, pe o suprafata de 12,00 mp, conform planului de situatie prevazut in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice, SC Servicii Publice lasi SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia Generala Economica si Finante Publice, SC Servicii Publice Iasi SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 297 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 297 din 27 iulie 2018