Hotărârea nr. 296/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa nr. 22087/18.07.2018 transmisa de Consiliul Judetean Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 75197/20.07.2018, prin care se solicita amplasarea unui monument de for public avand ca tematica "Iasi -Capitala celor trei Uniri” si emiterea avizului de principiu pentru transmiterea terenului in suprafata de 100,00 mp din strada Anastasie Panu - in fata Palatului Administrativ al Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in folosinta gratuita a Consiliului Judetean Iasi, pe perioada de existenta a monumentului;

Avand in vedere referatul de specialitate inregistrat sub numarul 75524 din 23.07.2018, intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.64/20.02.2018 privind alocarea fondurilor necesare realizarii unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri”;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba amplasarea in Municipiul lasi a unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri”, pe o suprafata de teren de 100,00 mp din strada Anastasie Panu - in fata Palatului Administrativ al Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

(2) Se aproba, de principiu, transmiterea terenului in suprafata de 100,00 mp, situat in strada Anastasie Panu - in fata Palatului Administrativ al Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in folosinta gratuita a Consiliului Judetean Iasi, pe perioada de existenta a monumentului.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice; SC Servicii Publice Iasi SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Consiliul Judetean Iasi,

Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia Generala Economica si de Finante

Publice, SC Servicii Publice Iasi SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 296 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 296 din 27 iulie 2018