Hotărârea nr. 295/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna august 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna august 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 73358/16.07.2018 intocmit de catre Biroul Diaspora din cadrul Directiei Relatii Publice si Transparenta Decizionala;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna august 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare și încheierea acordurilor de parteneriat aferente, conform prevederilor actelor normative in vigoare.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii august 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 18200 lei din: capitolul bugetar 54.50.00 20.01.30 Sărbători si alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice, Biroului Diaspora și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Biroul Diaspora.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 295 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

8

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 295 din 27 iulie 2018

Calendarului evenimentelor din luna august 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1

Expoziție de ii si cămăși tradiționale românești, realizate manual si demonstratie.

10-17 august

Primăria Iași

3000

2

Transmiterea unei emisiuni radio si tv.

10-11august

Primăria Iași

0

3

Expoziție tematică “Dialog cu Brâncuși” și teatru coregrafic “ Bucuria de a fi român”

10-17 august

Primăria Iași

0

4

Flash Mob “Iasul este Acasa” ( Coordonator Asociația Eurodemos și Asociația Kasta Morrely)

11 august

Primăria Iași

1200

5

Recital de poezie.

Piese de teatru/ programe culturale.

august

Casa de Cultura a Municipiului Iași “ Mihai Ursachi”.

Ateneul din Iasi

14000

Total

18200

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 295 din 27 iulie 2018