Hotărârea nr. 294/2018

HOTĂRÂRE privind respingerea Proiectului de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 27 iunie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind respingerea Proiectului de hotarare privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 27 iunie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 75615/23.07.2018;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 27

iunie 2018 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere Adresele nr. 59413/11.06.2018 și nr. 69801/5.07.2018

înaintate de Asociația Apsides;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge proiectul de hotarare privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 27 iunie 2018 prin care s-a aprobat Calendarul evenimentelor din lunile iulie - august 2018.

Art.2. Se revoca pozitia 3 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 241/27.06.2018, privind organizarea evenimentului Primul Festival Urban de Sreet Food si Craft Beer la Iasi.

Art. 3. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 294 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

5

Împotrivă

18

Abțineri

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 294 din 27 iulie 2018