Hotărârea nr. 292/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 65523 din 26.06.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Legii nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Având în vedere Ordinul MMP nr.3299 din 28 august 2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Având în vedere Ordinul MMAP nr.1206 din 11 august 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ -teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018-2022.

(2) Planul face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Iași; Agenției pentru Protecția Mediului Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare/Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și instituțiile/operatorii responsabili cu aplicarea măsurilor din plan.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 292 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 292 din 27 iulie 2018