Hotărârea nr. 29/2018

HOTĂRÂRE privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5201/17.01.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere raportul nr.5300/17.01.2018 al Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci SRL; Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017 privind însusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 35/2012 privind atestarea domeniului

public al Municipiului Iasi;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 412/2011 privind atestarea domeniului public al Municipiului Iasi;

Având în vedere Legea nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 154/2017, astfel:

a)    poz. 397, Anexa 11, nr. inventar 020000 (poz. 12675 HG 35/2012), “Linie tramvai Podul Ros - Rond Tutora” ,cu urmatoarele tronsoane:

I.    B-dul Tutora - intersectie Podu Ros - B-dul Primaverii, cu urmatoarele elemente de identificare: cale dubla de rulare, lungime cale de rulare 628 ml, latime teren aferent cale de rulare 6.5 m, suprafata construita cale de rulare 4030 mp,

II.    Calea Chisinaului de la intersectia B-dul Primaverii cu B-dul Metalurgiei;

III.    B-dul V. Sahleanu (Calea Chisinaului) de la intersectia B-dul Metalurgiei cu Rond Tutora, cu urmatoarele elemente de identificare: cale dubla de rulare, lungime cale de rulare 1955 ml, latime teren aferent cale de rulare 6.5 m, suprafata construita cale de rulare 11916 mp.

b)    poz. 116 din Anexa 3.2, nr. inv. 12766, “B-dul Tutora” (poz. 3150 HG 35/2012), suprafata 5600 mp, din care teren aferent cale de rulare 4327 mp, avand suprafata construita cale rulare 4030 mp, lungime 628 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 2281.

c)    poz. 118 din Anexa 3.2, nr. inv. 12243, “B-dul V. Sahleanu” (Calea Chisinaului), (poz. 2625 HG 35/2012), suprafata 115160 mp, din care teren aferent cale de rulare 13596 mp, avand suprafata construita cale rulare 11916 mp, lungime 1955 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 4881/1.

d) poz. 270, Anexa 11, nr. inventar 002060 (poz. 12615 HG 35/2012),

“Linie dubla tramvai str. Elena Doamna - B-dul T. Vladimirescu - Calea Chisinaului”,cu urmatoarele tronsoane:

I.    str. Elena Doamna inters. Bucsinescu,

II.    inters. Bucsinescu - B-dul T. Vladimirescu - pana la inters. cu Calea Chisinaului, cu urmatoarele elemente de identificare: cale dubla de rulare, lungime cale de rulare 1222 ml, latime teren aferent cale de rulare 6.5 m, suprafata aferenta cale de rulare 7937 mp;

e)    poz. 675, din Anexa 3.2, nr. inv. 12801, “B-dul T. Vladimirescu”, (poz. 3184 HG 35/2012), suprafata totala 51040 mp, din care: teren aferent cale de rulare inters. Bucsinescu - B-dul T. Vladimirescu - pana la Calea Chisinaului, suprafata aferenta cale de rulare 7937 mp, lungime 1222 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 791, DS 1936.

f)    poz. 5, din Anexa 3.1.2., nr. inv. 1925, “Pod T. Vladimirescu”, (poz. 2341 HG 35/2012), suprafata 1250 mp; identificatori cadastrali: T0, DS 1936.

g)    poz. 315, Anexa 11, nr. inventar 002514 (poz. 12655 in HG 35/2012), “Linie dubla tramvai intersectie Doi Baieti - Dancu, de la intersectia str. V. Lupu -str. A. Vlaicu - pana la limita UAT Iasi Zona Dancu, cu suprafata construita cale de rulare 16824 mp, lungime 2509 ml, latime 6.5 m;

h)    poz. 52, din Anexa 3.2, nr. inv. 12178, “ str. Aurel Vlaicu”, (poz. 2546 HG 35/2012), cuprinsa de la intersectia str. V. Lupu - pana la limita UAT Iasi Zona Dancu, suprafata totala 44965 mp, din care: teren aferent cale de rulare suprafata 16824 mp, lungime 2509 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare: T0, DS 463, DS 102, DCL 4535.

i)    poz. 257, Anexa 11, nr. inventar 002043 (poz. 20038 in HG 412/2011), “Linie dubla tramvai intersectie 5 Drumuri - Elena Doamna - str. Padurii - Ateneu, avand urmatoarele elemente de identificare: suprafata construita aferenta cale de rulare 4711 mp, lungime 727 ml, latime 6.5 m;

j)    poz. 16, din Anexa 3.1.2., nr. inv. 10320, “Pod Ciurchi II”, (poz. 2361 HG 35/2012), suprafata 299 mp;

k)    poz. 450, din Anexa 3.2, nr. inv. 12577, (poz. 2961 HG 35/2012) “str. Padurii”, cuprinsa intre str. Elena Doamna - str. Tatarasi, suprafata 6159 mp, din care: teren aferent cale de rulare suprafata 4711 mp, lungime 727 ml, latime 6.5 m; identificatori cadastrali ai terenului aferent caii de rulare : T0, DS 482, DS 1550.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Companiei de Transport Public Iasi; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale;Compania de Transport Public Iasi; DirectiaTehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 29 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 29 din 30 ianuarie 2018