Hotărârea nr. 289/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC –24 AUTOBUZE ELECTRICE”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI- ACHIZIȚIE DE

MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC -24 AUTOBUZE ELECTRICE, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A

UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere PROIECTUL: „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”;

Având în vedere Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Având în vedere Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Având în vedere Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Având în vedere Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL IAȘI, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice””, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.

Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca lider de parteneriat și UAT MUNICIPIUL IAȘI, partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice” conform Anexei 1.

Art. 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de parteneriat și UAT MUNICIPIUL IAȘI, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice, stații de reîncărcare a autobuzelor electrice, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” conform Anexei 2.

Art. 4. Se aprobă achiziționarea de către MDRAP în numele UAT MUNICIPIUL IAȘI a unui număr de 24 autobuze electrice, cu lungimea de 10 m , a unui număr de 7 Stații de Reîncărcare Rapidă a autobuzelor electrice și a unui număr de 24 de Stații de Reîncărcare Lentă.

Art. 5. Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, a stațiilor de reîncărcare, solicitate la finanțare și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT MUNICIPIUL IAȘI în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice””, în cuantum de 65,5098 mil RON inclusiv TVA (55,0972 mil RON fara TVA) - conform Anexa 3.

Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL IAȘI, reprezentând contribuția de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 1,1019 mil RON fara TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”.

Art. 7. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente UAT MUNICIPIUL IAȘI în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”.

Art. 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităților proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investițiilor propuse și a activităților complementare acestora.

Art. 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investițiilor aferente UAT MUNICIPIUL IAȘI în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene și structurale de investiții.

Art. 10. Se împuternicește PRIMAR - CHIRICA MIHAI - reprezentant legal UAT MUNICIPIUL IAȘI să semneze Acordul de parteneriat și Protocolul de

asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi

încheiat între între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - lider de proiect și UAT MUNICIPIUL IAȘI.

Art. 11. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 12 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 289 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Prezenta hotarare a fost redactata in 5 (cinci) exemplare originale.

4 / 4 la H.C.L. nr. 289 din 27 iulie 2018