Hotărârea nr. 288/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 75672/23.07.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 - activitate proprie), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 5.403,28 mii lei

+ 1.143,36 mii lei + 56,27 mii lei + 298,63 mii lei

+ 11.274,35 mii lei - 11.274,35 mii lei

+ 2.105,10 mii lei


30.02.08.02 Venituri din dividende de la alti platitori 34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

+ 256,22 mii lei


48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (Fondul European de Dezvoltare Regionala)

+ 1.190,00 mii lei

+ 222,53 mii lei

+ 39,37 mii lei + 91,80 mii lei


48.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (Fondul European de Dezvoltare Regionala)

48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (Fondul Social European)

48.02.02.03 Prefinantari (Fondul Social European)

la cheltuieli cu suma de    +

5.403,28 mii lei

+ 500,00 mii lei

+ 16,88 mii lei


51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli materiale 51.02.58 Autoritati publice si actiuni externe - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

65.02.58 Invatamant - proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

66.02.58 Sanatate - proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.02.58 Asigurări si asistenta sociala - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale

+ 106,72 mii lei

+ 1.661,80 mii lei

+ 117,88 mii lei + 3.000,00 mii lei


1.2 Se suplimenteaza fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital 65.02.71 Invatamat - cheltuieli de capital

66.02.71 Sanatate - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital 74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

1.3 Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 67.02.20 Cultură, recreere și religie - cheltuieli materiale 70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli materiale 84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

1.4 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetare, astfel:

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

+ 9.272,61 mii lei

-    274,40 mii lei

-    1.000,00 mii lei

-    565,00 mii lei

-    2.394,00 mii lei

-    398,21 mii lei - 50,00 mii lei

-    4.591,00 mii lei


- 9.272,61 mii lei + 2.772,61 mii lei + 1.500,00 mii lei + 5.000,00 mii lei


al clasificației


- 2.252,60 mii lei


67.02.20 Cultură, recreere și religie - cheltuieli materiale

+ 2.252,60 mii lei


1.5 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

65.02.71 Invatamat - cheltuieli de capital    - 10,00 mii lei

51.02.58 Autoritati publice si actiuni externe - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-    + 10,00 mii lei

2020

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.072,00 mii lei, conform Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de

+ 1.072,00 mii lei + 1.072,00 mii lei


•    la cheltuieli în sumă de

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018), Anexei nr. 5 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 288 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 288 din 27 iulie 2018