Hotărârea nr. 287/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2018, înregistrat sub nr. 73785/17.07.2018, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru

anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2018, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 287 din 27 iulie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 287 din 27 iulie 2018