Hotărârea nr. 286/2018

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 75496/23.07.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 65/19.02.2018 privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea denumirii obiectivului din „ Amenajare cresa si gradinita in str. Ciurchi nr. 111” in : „Proiectarea, reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit nr. 13 Iasi”.

Art. 2. Se aprobă redistribuirea sumei de 900 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

Mii lei

Denumire obiectiv

Buget

initial

Influente

Buget

final

Proiectarea, reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit nr. 13 Iasi

800

-600

200

Proiectare Construire gradinita in cartierul Dacia (FEN)

0

200

200

Proiectare Construire gradinita in cartierul BUCIUM (FEN)

0

150

150

Proiecte, taxe , avize pentru reabilitari termice si extinderi aferente unitatilor preuniversitare de stat inclusiv scoli tehnice (FEN)

0

250

250

Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. Strugurilor și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str.

Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, supralărgire T. Vladimirecu, alte străzi din Municipiul Iași cu indicatori tehnico economici aprobați

8.324,50

-300

8.024,50

Proiectare și execuție Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Arcu-Păcurari adiacent Pasaj Octav Băncilă

605

300

905

Total

0

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Serviciului Buget și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 286 din 27 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 286 din 27 iulie 2018