Hotărârea nr. 285/2018

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași in vederea implementarii proiectului ,,Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei ( Str. Sarmisegetuza – Stradela Sofia Nadejde – lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile)”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre

Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași in vederea implementarii proiectului ,,Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei ( Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nădejde - lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.71001/10.07.2018 și Anexa 1

-    Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut -Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași in vederea implementarii proiectului ,,Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei ( Str. Sarmisegetuza -Stradela Sofia Nadejde - lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia

-    pod cu 4 benzi carosabile)”;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit. (a) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași in vederea implementarii proiectului ,,Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde - lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile)”, identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Administrației Bazinală de Apă Prut - Bârlad; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare și Direcția Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Gabriel Surdu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 285 din 10 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 285 din 10 iulie 2018