Hotărârea nr. 284/2018

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, in administrarea Colegiului Richard Wurmbrand Iasi, a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in b-dul Poitiers nr. 41, proprietatea publica a Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, in administrarea Colegiului Richard Wurmbrand Iasi, a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in b-dul Poitiers nr. 41, proprietatea publica a

Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64872/25.06.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 62510/18.06.2018 a Colegiului Richard Wurmbrand Iasi;

Având în vedere Ordinul 3567/30.03.2009 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, privind acreditarea Colegiului Richard Wurmbrand Iasi ca unitate de invatamant preuniversitar particular, pentru nivelurile de invatamant primar, gimnazial si liceal;

Având în vedere avizul nr. 8379/13.09.1995 eliberat de ISJ Iasi, pentru functionarea Colegiului Richard Wurmbrand cu: clasa I si clasa a V-a;

Având în vedere adresa Ministerului Educatiei Nationale nr. 11158/25.05.1998 privind aprobarea deschiderii in cadrul Colegiului Richard Wurmbrand a ciclului liceal, cu 2 clase de a IX-a, profil uman si real;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 111283/29.11.2013, incheiat cu Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. a) Se aprobă trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, in administrarea Colegiului Richard Wurmbrand Iasi, a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in b-dul Poitiers nr. 41, proprietatea publica a Municipiului Iasi, cuprinse in Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b)    Administrarea bunurilor imobile se va face de către Colegiul Richard Wurmbrand Iasi, în baza unui contract de administrare. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de administrare.

c)    Predarea/primirea bunurilor cuprinse in Anexa 1 se va face pe baza de proces incheiat intre Municipiul Iasi, Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi si Colegiul Richard Wurmbrand Iasi

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari completeaza in mod corespunzator Contractul de administrare nr. 111283/29.11.2013, incheiat cu Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi.

Art. 3. Colegiul Richard Wurmbrand lasi va efectua toate lucrările de reabilitare, amenajare și întreținere a imobilelor atribuite in administrare, va achita utilitatile si orice alte cheltuieli legate de acestea.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare

Patrimoniu; Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi; Colegiului Richard

Wurmbrand Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat; Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi; Colegiul Richard Wurmbrand Iasi

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Gabriel Surdu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 284 din 10 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

la HCL 284/10.07.2018

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare de inventar

Situație juridica

1

1.6.2

clădire școala - 26 săli de clasa

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 834 mp

1981

1 277 097.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

2

1.6.2.

atelier școala

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 827 mp

1981

2 246 789.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

3

1.6.2.

sala de gimnastica

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 631 mp

1981

674 833.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

4

1.6.2.

cămin internat

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 618 mp

1981

1 329 577.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

5

1.6.2.

clădire corp A - sala multifuncționala

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 400 mp

2004

822 465.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

6

0.1.

teren

b-dul Poitiers nr. 41, suprafața 20232 mp, din care 3310 mp construit

1975

8 355 055.00

Domeniul publicai Municipiului lași,

HCL 212/2018

Președinte de Ședința

Mihai Gabriel Surdu