Hotărârea nr. 283/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 212/30.05.2018, cu terenurile (amplasamentele) identificate in vederea implementarii proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 212/30.05.2018, cu terenurile (amplasamentele) identificate in vederea

implementarii proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații

automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.07.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70271/06.07.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 70118/06 07 2018 al Directiei Proiecte

Europene;

Având în vedere adresa nr. 39066/21.06.2018 a Serviciului Gis-Cadastru - Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 70110/ 06. 07. 2018 a Directiei Juridice -Serviciului Contencios;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci

SRL;

Având în vedere HCL 212/30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. 212/30.05.2018, cu terenurile (amplasamentele) identificate in vederea implementarii proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”, cuprinse in Anexa 1 si identificate conform planurilor de amplasament Anexele 2- 51.

Art. 2. Anexele 1 - 53, fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Gabriel Surdu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 283 din 10 iulie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 283 din 10 iulie 2018