Hotărârea nr. 281/2018

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru sedința extraordinară din data de 10 iulie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași pentru sedința extraordinară din data de 10 iulie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10 iulie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere absența motivată a domnului consilier local Boca Adrian Florin, ales Presedinte de Sedintă pentru lunile Iunie, Iulie, August 2018 ;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în unanimitate în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Surdu Gabriel Mihai, care va conduce lucrările ședinței extraordinare din data de 10 Iulie 2018 și va semna hotărârile adoptate în această ședință, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Surdu Gabriel Mihai, care va conduce lucrările ședinței extraordinare din data de 10 Iulie 2018 și va șemna hotărârile adoptate în aceaștă ședință.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari conșilierului local nominalizat la art.1, Primarului Municipiului Iași și Inștituției Prefectului județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier Local Găburici Violeta Adriana


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Consilier Local Pintilei Mihail

Consilier Local

Crucianu Bogdan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 281 din 10 iulie 2018

2/ 2 la H.C.L. nr. 281 din 10 iulie 2018