Hotărârea nr. 28/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in vederea casarii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in vederea casarii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6027/19.01.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 1755/09.01.2018 inaintata de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi;

Având în vedere referatul nr. 5819/11.12.2017 intocmit de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe/declasarii obiectelor de inventar;

Având în vedere propunerea de casare intocmita de comisiei de inventariere din cadrul unitatii de invatamant;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 154/2017, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 153/2017, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Art. 2. Se aprobă casarea mijlocului fix “Platforma tehnologica”, reprezentand o suprafata betonata de 672 mp, aflata in stare avansata de degradare, in conformitate cu prevederile OUG 112/2000.

Art. 3. Colegiul Tehnic de Transporturi si Construcții Iași va efectua toata procedura de casare si valorificare a materialelor rezultate (dupa caz), in conformitate

cu OUG 112/2000.

Art. 4. Prezenta hotarare modifica corespunzator inventarul domeniului public aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017 si respectiv Contractul de administrare nr. 111286/2013.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 28 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 28 din 30 ianuarie 2018